StartsidaNyheterAktuellt i omvärlden 1/2010

Aktuellt i omvärlden 1/2010

Onsdag, 3 februari 2010 08:47

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

 

 

AKTUELLT I OMVÄRLDEN 1/2010

3 februari 2010

Innehåll

                                                                              

INLEDNING                                                                                                                                  S.1

FINANSIELL TILLSYN I EU                                                                                                         S.2

FÖRVALTARE AV ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER                                                    S.2

KREDITVÄRDERINGSFÖRETAG                                                                                                 S.3

MiFID REVIEW                                                                                                                             S.3

EMIL och SECURITIES LAW DIRECTIVE                                                                                   S.4

 

                                                                                      

INLEDNING

I detta nummer av Aktuellt i omvärlden kommer vi att följa några av de beslut som fattades under 2009. Vi kommer också att gå igenom vad som kan förväntas från EU och internationellt under den närmsta framtiden vad gäller finansiella sektorn.

Fondhandlareföreningen genomförde den 27 januari ett seminarium på Nationalmuseum under temat Värdepappersmarknadens utmaningar 2010.  Kerstin Hermansson inledde seminariet och presenterade föreningen och redogjorde för föreningens omvärld både på nationell, europeisk och global nivå. Vigg Troedsson berättade därefter om de många nyheter och förändringar som var på gång när det gäller värdepappersmarknadens infrastruktur. Därefter redovisade Lars Afrell de regelverksändringar som var på gång varefter Katarina Lidén från SwedSec berättade om SwedSec och desa mål för 2010. Kvällen avslutades med mingel, mat och vin i restaurang Atrium.

Presentationerna kan hämtas här.

 

 

FINANSIELL TILLSYN I EU

Efter förslag av kommissionen enades rådet i oktober om ett utkast till direktiv som syftade till att skapa European System Risk board (ESRB) som skulle ha till uppgift att identifiera potentiella hot mot den finansiella stabiliteten i Europa.

I december enades rådet om en allmän inriktning på förslag som syftade till att ersätta de tre nivå 3-kommitterna med tre myndigheter.

Förslagen är nu föremål för behandling i parlamentet. Frågan om macrotillsynen torde inte  vara särskilt kontroversiell och utgångspunkten för förhandlingarna med parlamentet är att skapa en gemensam syn vid första läsningen. Förslaget beräknas kunna behandlas i ECON i början av maj och i parlamentet i mitten av juni.

När det gäller inrättandet av de tre nya myndigheterna utgör den allmänna inriktningen för rådets förslag en kompromiss. I parlamentet bedömer många att det ursprungliga förslaget från Kommissionen har vattnats ur allt för mycket, särskilt när det gäller myndigheternas befogenheter att avgöra tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter och vill därför utöka dessa på bekostnad av de nationella tillsynsmyndigheterna och regeringarna.  Även Kommissionens ordförande har uttryckt liknande tankegångar och uppmanat parlamentet att skärpa upp förslaget. Utgångspunkten är att ett betänkande skall kunna behandlas i ECON i april och i parlamentet i mitten på juni.

Tanken är att den nya tillsynsorganisationen skall vara på plats 2011.

FÖRVALTARE AV ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER

Förslaget till ett direktiv om Förvaltare av alternativa investeringsfonder antogs av Kommissionen i april 2009. Därefter har diskussioner förts inom rådsarbetsgruppen och olika förslag har lagts fram under det svenska presidentskapet utan att en gemensam åsikt har uppnåtts. Frågan har överlämnats till det spanska ordförandeskapet.

I parlamentet har diskussioner skett i ECON och i slutet av november presenterade föredraganden ett första utkast som i vissa stycken gick längre än Kommissionens förslag. Bland annat föreslås att tröskelvärdena avskaffas och ersätts med proportionalitetsprincipen.

Det spanska presidentskapet har gjort en sammanställning av de viktigaste frågorna som skiljer mellan det sista svenska kompromissförslaget och det utkast till betänkande som presenterats i parlamentet. Dokumentet beskriver och jämför de olika alternativ och förslag till lösningar  som rådet och parlamentet lagt fram för att på så sätt söka få en gemensam ståndpunkt.

Rådets förslag anger vissa tröskelvärden för att avgränsa direktivets omfattning medan betänkandet istället förordar proportionalitetsprincipen.  En annan kontroversiell fråga gäller vem som skall värdera en fonds tillgångar och hur ofta det skall ske. Andra frågor rör krav på ersättningspolicy samt informationskrav för fonder som kontrollerar noterade och onoterade företag. Vidare finns frågan om depositariernas ansvar, hemvist och organisationsform. Slutligen diskuteras bland annat en kvot för hävstångseffekten samt hur fonder från tredje land skall behandlas.

Parlamentets tidsschema innebär behandling i utskottet i april och i plenum i juli 2010.

Spanska ordförandeskapets sammanställning

KREDITVÄRDERINGSFÖRETAG

Kommissionens förslag till reglering av kreditvärderingsföretag har behandlats av ministerrådet och därefter har vid förhandlingar med parlamentet enighet uppnåtts.

Huvudregeln är att ett kreditvärderingsföretag som vill att deras värderingar skall kunna utnyttjas skall ansöka om registrering. Ansökan görs till CESR som beslutar genom ett kollegium bestående av berörda tillsynsmyndigheter som också kommer att involveras i den dagliga tillsynen av kreditvärderingsinstitutet. Registrerade företag är skyldiga att följa regler som skall se till att intressekonflikter utesluts, att kvaliteten på värderingar och värderingsmetoder håller en hög nivå samt att kreditvärderingsföretagen arbetar på ett genomlyst sätt.

Förordningen trädde ikraft den 7 december 2009.  Detta innebär att den 7 september 2010 skall registrering av CRA ha skett och att efter den 7 december 2010 kan marknadsaktörer i rättsligt reglerade sammanhang endast utnyttja rating från registrerade kreditvärderingsföretag. Från den 7 juni 2011 kan kreditvärdering från kreditvärderingsinstitut i tredje land godkännas om det finns en motsvarande reglering av kreditvärderingsinstitut i hemlandet samt ett avtal med EU.

EG-förordningen kräver i sig inte implementering i nationell lagstiftning men svensk lagstiftning måste kompletteras på ett antal områden.

Förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut                                                 

MiFID REVIEW

Kommissionen har påbörjat en bred översyn av direktivet om finansiella marknader, MiFID.  Kommissionen har arrangerat ett antal work-shops för att inhämta synpunkter från intressenter avseende ett antal områden.

Följande områden har hittills berörts

► Broker Crossing networks

► Pre-trade transparency waivers

► Dark pools

De europeiska börserna anser att den handel som sker på MTFs , crossing networks mellan banker och dark pools har bristande genomlysning trots att den volymmässigt inte är obetydlig. Börserna anser att handeln bör åläggas en större transparens. Bankerna å sin sida menar att börserna överdriver storleken på handeln och anser att en ökad genomlysning skulle försvåra för genomförandet av stora ordrar.

► Data consolidation

MiFID har genom att avskaffa koncentrationsregeln (krav på handel över börs) gjort att ett antal alternativa handelsplatser sett dagens ljus där samma aktie kan handlas på flera handelsplatser. Detta har lett till en fragmentering av likviditeten men också av avslutsdata.

För att komma tillrätta med fragmenteringen av avslutsdata överväger man att införa krav på att avlutsdata skall samlas centralt (s.k.Consolidated tape) på samma sätt som nu sker i USA.

► Client Categorisation

► Information to clients

► Complex and non complex financial instrument for the purpose of the appropriateness test

► Best execution 

Den slutliga inriktningen, omfattningen och tidsplanen för översynen kommer att beslutas när den nye kommissionären Michel Barnier tillträtt sin post vilket beräknas ske den 10 februari. Tidigare har nämnts att Kommissionen vill lägga fram ett ändringsförslag av MiFID i december 2010.

EMIL OCH SECURITIES LAW DIRECTIVE

Kommissionen har för avsikt att lägga fram två nya lagförslag under 2010 rörande OTC-derivat och kontoföring av finansiella instrument. Enligt planen ska förslagen först diskuteras i Bryssel med medlemsstaterna för att därefter skickas ut på konsultation till bl.a. marknadsaktörerna. Förslag till rättsakter beräknas läggas fram i slutet av sommaren eller början av hösten 2010.

Beträffande OTC-derivaten har redan ett första möte hållits i Bryssel om EMIL, European Market Infrastructure Legislation. Kommissionens arbetsdokument innehåller fyra delar. Vilka OTC-derivat ska det vara obligatoriskt att cleara genom en CCP, vilka krav ska ställas på en CCP, hur ska rapportering ske till en Trade Repositary ,TR,  och vilka krav ska ställas på en TR.

Något arbetsdokument rörande förslaget till en europeisk reglering av bl.a. kontoföring av finansiella instrument har i skrivande stund inte dykt upp men kan förutses komma vilken dag som helst. En gissning är att innehållet kommer att relativt nära följa förslaget från rättssäkerhetsgruppen (Legal Certainty group) och den nyligen antagna Geneve-konventionen rörande samma område

 

 

----------------------------