StartsidaNyheterAktuellt i omvärlden 2/2010

Aktuellt i omvärlden 2/2010

Fredag, 26 februari 2010 08:51

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

 

 

 AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2010

26 februari 2010

Innehåll

                                                                              

SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER                                                                                  s.1

HEDGEFONDER (FÖRVALTARE AV ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER)             s.1

FINASIELL TILLSYN                                                                                                                                   s.2

RAPPORTERING FÖR HEDGEFONDER                                                                                             s.2

HEARING I CRIS (KOMMITTEE I EU-PARLAMENTET)                                                              s.2

 

                                                                                      

EU-PARLAMENTET: SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER

EU-parlamentets utskott för Ekonomi- och valutafrågor (ECON) har diskuterat en skatt på finansiella transaktioner och anser att man bör överväga att införa en sådan skatt. Utskottet anser att en globalt implementerad skatt kommer att motverka överdrivet risktagande från de finansiella företagens sida samtidigt som företagen får betala för den skada som den finansiella krisen åstadkommit. Om en global skatt inte kan uppnås bör man överväga att införa en skatt inom EU.

Frågorna om en finansiell skatt kommer att tas upp med rådet och kommissionen i mars.

Parlamentets pressmeddelande

EU-PARLAMENTET: FINANSIELL TILLSYN

ECON har diskuterat förslaget till den framtida finansiella tillsynen i EU. Alla fyra föredraganden ifrågasatte rådets kompromiss i ECOFIN i december och då särskilt garantiklausulen som skulle skydda medlemsstaternas fiskala makt.

En annan fråga som diskuterades var myndigheternas lokalisering.  Förslaget innebar att de nuvarande nivå 3 kommittéerna skulle ombildas till tre nya tillsynsmyndigheter med oförändrad geografisk lokalisering.  Parlamentsledamöterna tyckte att de tre nya myndigheterna skulle samlokaliseras med den nya ESRB (European Systemic Risk Board) i Frankfurt. På så sätt skulle man kunna reducera kostnaderna och samtidigt få fördelar i ett eventuellt krisläge.

Garantiklausulen som skall skydda medlemsstaterna från att myndigheternas beslut kan inkräkta på respektive fiskala suveränitet är enligt rapportörerna en form av veto för medlemsstaterna.  Rapportörerna anser att detta bör ändras så att möjligheten att invända mot ett beslut begränsas och att berörd medlemsstat skall vara tvungen att visa på vilket sätt beslutet inkräktar landets fiskala suveränitet.

Parlamentsledamöterna vill också på olika sätt stärka de nya tillsynsmyndigheternas roll bland annat när det gäller den direkta tillsynen av systemviktiga gränsöverskridande verksamheter. Vidare skall myndigheterna ges rätt att förbjuda handel av produkter för att skydda investerare och garantera stabilitet.

De nya myndigheternas ansvar gentemot parlamentet föreslås också öka genom att parlamentet mer löpande kommer att övervaka deras verksamhet.

Rapporterna beräknas bli föremål för omröstning i ECON i maj och i parlamentet i juli.

Parlamentets pressmeddelande

EU-PARLAMENTET: HEDGEFONDER

ECON har börjat diskutera utkastet till förslaget att reglera hedgefonder, AIFM. Som komplement till kommissionens förslag hade parlamentsledamöterna lagt fram över 1 600 ändringsförslag. Bland dessa märktes främst frågor om hur stora fonderna skulle vara för att omfattas av regelverket, fonder utanför EU, marknadsföring och hävstång.

En fortsatt diskussion kommer att ske i slutet av mars medan omröstning om förslagen kommer att ske i utskottet i mitten av april. Parlamentet väntas rösta i juli.

  Parlamentets pressmeddelande

 

EU-PARLAMENTET: HEARING I CRIS

EU-parlamentets speciella utskott för Finansiella, Ekonomiska och Sociala Kriser, CRIS, har hållit en hearing om den finansiella krisen där ett antal experter medverkat.

Frågor som kom upp under hearingen var bland andra ökning av bankernas kapitalkrav,  inrättande av en europeisk garantifond,  frågor om företag som är ”too big to fail”, den nya tillsynsstrukturen, konsumentskydd samt  internationella redovisningsregler.

Parlamentets pressmeddelande

RAPPORTERING FÖR HEDGEFONDER

International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) har lagt fram ett förslag om hur hedgefonder världen över på ett enhetligt sätt skall rapportera till tillsynsmyndigheterna.  IOSCO har listat elva typer av data som en hedgefond skall rapportera.

Bland uppgifterna som skall rapporteras märks basal information som ledning, ägare, adresser, revisorer, förvaringsinstitut, men även hur fonden utvecklats, förvaltade tillgångar, exponering och koncentration av tillgångar, geografisk exponering, handel och omsättning, lån, riskhantering, m.m.

IOSCOs Pressmeddelande