StartsidaNyheterAktuellt i omvärlden 3/2010

Aktuellt i omvärlden 3/2010

Måndag, 12 april 2010 08:52

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

 

 

AKTUELLT I OMVÄRLDEN 3/2010

12 april 2010

Innehåll

                                                                              

KOMMISSIONENS ARBETSPLAN                                                                                                         s.1

PRIORITERADE FÖRSLAG I KOMMISSIONENS ARBETSPLAN                                               s.1

ÖVRIGA FÖRSLAG I KOMMISSIONENS ARBETSPLAN                                                                s.2

INNOVATIVE FINANCING                                                                                                                        s.3

EUROPEAN BANKING FEDERATION                                                                                                 s.4

 

KOMMISSIONENS ARBETSPLAN 2010

Kommissionen har lagt fram sin arbetsplan för 2010. Planen är uppdelad i två delar, dels en som avser förslag som skall antas under 2010, dels en som omfattar förslag som är lägre prioriterade och som kan komma att antas under 2010 eller senare. Dessutom innehåller arbetsplanen en uppräkning av ett antal tidigare framlagda eller planerade förslag som av olika skäl nu återkallas.

 

PRIORITERADE FÖRSLAG

Derivatmarknaden, förslag Q2, 2010

European Market Infrastructure Legislation (EMIL). Förslaget om EMIL  syftar främst till att öka genomlysningen och stabiliteten på derivatmarknaderna.  Målet är att öka säkerheten på derivatmarknaden genom en ökad standardisering av derivatkontrakten samt införa krav på att standardiserade derivat skall CCP-clearas. Vidare kommer regelverket att innehålla gemensamma standarder för CCP. Det kommer vidare att finnas krav på att marknadens aktörer skall anmäla alla transaktioner och positioner som inte clearas av en CCP till en trade repository. På samma sätt som gäller för CCP kommer regelverket att innehålla bestämmelser om standards, tillsyn och reglering av trade repositories.

Kommissionen avser att lägga fram förslag till lagstiftning före sommaren. Det finns många frågetecken när det gäller förslaget. Det är inte klart vilken form, direktiv eller förordning , som förslaget kommer att få. Det är inte heller klart hur gränsen skall dras mellan de instrument som skall clearas och sådana som även fortsättningsvis får bli föremål för bilateral clearing.  En annan fråga är om det kommer att bli ett högre kapitalkrav för OTC-derivat än för clearade derivat och hur detta kommer att påverka slutkunden i transaktionen. Genom förslaget kommer de enskilda CCPerna att bli större och kanske systemviktiga. Detta leder i sin tur till att man måste vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risken för ett fallissemang hos en CCP. Eget kapital och medlemsfonder kan utgöra ett första skydd men i det enskilda fallet kan det inte uteslutas att myndigheterna måste medverka med stödåtgärder. Detta i sin tur leder till frågan om hur tillsynsansvaret skall utformas.

Enligt uppgift kommer kommissionen att genomföra en konsultation innan förslaget presenteras. Eftersom förslaget skall presenteras före sommaren kan man utgå ifrån att konsultationsperioden blir kort.

Blankning, förslag Q3, 2010

Kommissionen avser att lägga ett förslag till reglering av blankning. Syftet är att hindra skadlig handelspraxis i derivat och andra finansiella instrument.  Det är inte fråga om något förbud för blankning utan regler avseende genomlysning och rapportering av sådana transaktioner. CESR har i ett råd till kommissionen, rådet och parlamentet föreslagit en tvåstegsmodell för rapportering av blankning som innebär att positioner som uppgår till, eller överstiger, 0,2 procent av utgivet aktiekapital ska rapporteras till tillsynsmyndigheterna. Om positionen uppgår till, eller överstiger, 0,5 procent bör innehavet offentliggöras. Det är väl inte otroligt att kommissionens förslag kommer att ligga i linje med CESR:s råd.

 

Det kan i detta sammanhang noteras att kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp som särskilt skall granska effekterna av ”naked Credit Default Swaps”avseende statsskulder, dvs. den situationen där någon köper en CDS avseende en statskuld utan att ha någon motsvarande fordran att skydda (jfr Grekland).

 

Insättargarantin, förslag Q2, 2010

 

Kommissionen avser att lägga ett förslag att öka insättarskyddet genom att bl.a. harmonisera skyddsnivån för insättningar till € 100 000 eller motvärdet av därav.

 

Marknadsmissbruksdirektivet, förslag Q4, 2010

 

Kommissionens förslag avser till att öka marknadens integritet och öka skyddet för investerarna. Bland annat diskuteras om att utvidga direktivets räckvidd på råvarumarknaderna. Vidare skall förslaget ge ökade möjligheter  för tillsynsmyndigheterna att undersöka och sanktionera marknadsmissbruk. Förslaget kommer också att omfatta vilka typer av sanktioner som skall förekomma (t.ex. administrativa) och nivån på dessa.

 

Översyn av kapitaltäckningskrav, CRD IV, förslag Q4, 2010

 

Den nu aktuella översynen, CRD IV, kommer att omfatta ”leverage ratio”, dvs. ett mått som inte relaterat till någon risk, dynamiska avsättningar, procyklikalitet, likviditetskrav, definition av kapital, systemviktiga finansiella institutioner och kreditrisker på motparter.

 

 

Övriga förslag i arbetsplanen

Förslag till ett nytt och effektivare regelverk för att hantera och lösa finansiella kriser.

Översyn av förordningen om kreditvärderingsinstitut i syfte att skapa en centraliserad tillsyn av kreditvärderingsinstitut verksamma inom EU i syfte att öka investerarnas förtroende för instituten.

Översyn av direktivet om finansiella konglomerat i syfte att möjliggöra kompletterande tillsyn av ett konglomerat.

Direktiv för att specificera kompetensen hos de europeiska tillsynsmyndigheterna, Omnibus II. 

Översyn av direktivet om investerarskydd för att öka förtroendet hos investerarna samt garantera en ökad effektivitet i fall av bedrägeri eller fallissemang.

Förslag till ett direktiv som syftar till att förenkla den legala strukturen för registrering av ”papperslösa” värdepapper hos en kontohållare (bank, värdepapeprsbolag eller CSD)med arbetsnamnet ”Securities law directive”.

Översyn av MiFID (MiFID-review) med förslag avseende bland annat dark pools. Översynen syftar till att öka förtroendet hos investerarna samt skapa ett ”level playing field” med en effektiv och transparent marknad. Många av de frågor som har diskuterats i anslutning till den kommande översynen av MiFID kan komma att behandlas av den europeiska värdepappersmyndigheten när denna väl är på plats.

Direktiv med förslag om försäljningspraxis och information när det gäller försäljning av paketerade produkter till konsument (packed retail investment products, PRIPs).  Syftet är att garantera att försäljningsmetoder och information till konsument är lämpliga och ger kunden en möjlighet att jämföra finansiella produkter.

 

Länk: Commission work program 2010

 

Innovative financing

Med innovativ finansiering avses en teknik för det offentliga att anskaffa medel som avviker från de traditionella sätten.  En arbetsgrupp under kommissionen har presenterat en utredning som analyserar några källor för innovativ finansiering som varit föremål för debatt under senare tid.  Analysen visar att vissa ”instrument” ger dubbel utdelning genom att både öka statsintäkterna och förbättra marknadens funktion.  De exempel man särskilt studerat är att prissätta dels risktagande i den finansiella sektorn dels koldioxidutsläpp.  För de flesta instrument som avser innovativ finansiering krävs oftast en global samordning om implementeringen skall lyckas.

När det gäller den finansiella sektorn diskuteras främst en avgift på leverage eller lån men även på risktagande. Med utgångspunkt från den svenska avgiftsmodellen skulle intäkterna för hela EU uppgå till 13 mdr euros per år.  Skulle man tillämpa den avgiftssats som gäller i USA skulle intäkterna för EU uppgå till 50 mdr euros per år.

Tyskland och Storbritannien har uttalat sitt stöd för en avgift som återspeglar den risk som en bank utgör för det finansiella systemet.

IMF har ett uppdrag från G20 att utreda skatt eller avgift för det finansiella systemet och väntas senare i månaden presentera ett förslag som innebär en avgift liknande den som diskuterats i kommissionens arbetsgrupp. Tanken på en skatt på finansiella transaktioner verkar dock ha övergivits.

I en kommentar till arbetsgruppens förslag framhöll kommissionären Barnier att den finansiella sektorn måste bidra till kostnaderna för finansiell stabilitet. Arbetsgruppens förslag kan utgöra en av byggstenarna i våra ansträngningar att införa ett ramverk för krishantering i Europa.

Länk: Innovative financing at a global level

 

European banking federation

Under denna rubrik kommer vi att länka till yttranden, skrivelser mm som tagits fram inom EBF och som har bäring på värdepappersmarknaderna.

 

Response to CESR’s Consultation Paper on the proposal to extend major shareholding notifications to instruments of similar economic effect to holding shares and entitlements to acquire shares

 

MiFID Review 2010: EBF Views on Areas to be Addressed and on Priorities