StartsidaNyheterAktuellt i omvärlden 4/2010

Aktuellt i omvärlden 4/2010

Tisdag, 4 maj 2010 08:55

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

 

 

 Aktuellt i omvärlden 4/2010

3 maj 2010

 

Innehåll

                            

CESRs ÖVERSYN AV MiFID                                                                                                                     s.1

 

CESRs ÖVERSYN AV MiFID

CESR har som ett led i sin översyn publicerat tre konsultationsdokument som avser tekniska råd till kommissionen.  Ett dokument avser förslag till tekniska råd avseende investerarskydd och förmedlare, det andra handlar om frågor som rör aktiemarknaden och det tredje avser frågor om transaktionsrapportering.

I konsultationerna behandlar CESR områden inom MiFID där man identifierat behov av förbättringar såsom t.ex. kvalitet och konsolidering i post-trade data och uppskjuten publicering av sådana data. Vidare har tillsynsmyndigheterna, i spåren av finanskrisen, funnit ett behov att mer fokusera på försäljningsmetoderna för vissa finansiella instrument i syfte att ytterligare förstärka investerarskyddet, speciellt när det gäller icke-professionella kunder.

I detta nyhetsbrev behandlas förslaget om tekniska råd avseende investerarskydd och förmedlare. De två övriga konsultationsdokumenten redovisas i ett kommande nyhetsbrev.

Remisstiden går ut den 31 maj 2010.

Fondhandlareföreningen avser att avge yttrande över konsultationsdokumenten. För att detta skall bli så täckande som möjligt och återspegla medlemmarnas syn är det viktigt att föreningen får in synpunkter från föreningens medlemmar på de förslag som redovisas i dokumenten. Synpunkter bör lämnas snarast. Synpunkter lämnas till Kerstin Hermansson eller Lars Afrell.

Investerarskydd och förmedlare

I detta dokument behandlar CESR inspelning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation, kvalitet på avslutsdata för handelsplatser, komplexa respektive icke-komplexa finansiella instrument, definition av personlig rekommendation samt tillsyn av anknutna ombud.

Inspelning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation

CESR diskuterar om man inte bör införa ett harmoniserat regelverk med krav på inspelning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation.  Kravet skulle utformas som ett minimikrav med möjlighet för medlemsländerna att införa hårdare krav. Kravet skulle gälla för firmor som mottar och vidarebefordrar order, utför order på kunders uppdrag och handlar för egen räkning.

Ett företag enligt ovan skall vara skyldig att spela in telefonsamtal eller annan elektronisk kommunikation då en anställd

-mottar en order från en kund som skall utföras för kundens räkning eller vidarebefordras till annat företag för utförande,

- vidarebefordrar en order till ett företag som inte har krav på att spela in telefonsamtal och elektronisk kommunikation,

- avslutar en transaktion med en handelsplats vid utförande av order för en kund och

- avslutar en transaktion vid handel för företagets egen räkning.

Skyldigheten att göra inspelning omfattar order och transaktioner avseende alla finansiella instrument som täcks av MiFID.  Anställda i företaget skall använda företagets utrustning för kommunikation vid ovanstående typer av transaktioner.

 

Uppgifter om kvaliteten på utförandet av order på handelsplats

Varje företag skall ha en ”execution policy” som anger hur man uppnår bästa möjliga resultat för kunden vid avslut. Policyn skall bland annat innehålla uppgifter om de handelsplatser som företaget använder för att uppnå bästa möjliga resultat. För att kunna avgöra vilka handelsplatser som kan tänkas bli aktuella krävs jämförbara uppgifter om kvaliteten på hur order utförs på olika handelsplatser. CESR diskuterar i konsultationsdokumentet om CESR skall definiera ett mått som handelplatserna och de som tillhandahåller avslutsdata skall tillhandhålla på frivillig basis för att möjliggöra jämförelser av avslutskvalitén.  Ett annat alternativ är att handelsplatserna åläggs att periodvis redovisa kvalitén på genomförda avslut enligt mått som definierats av CESR.

De mått som CESR anser sig behöva definiera är ordertyper, marknadsandel avseende enskild aktie, mått på sannolikheten för avslut genom att jämföra order som fullföljts i förhållande till mottagna order, hur snabbt avslutet genomförts, en algoritm för att beräkna bästa köp- och säljkurs, en algoritm för att beräkna spreaden samt ett mått för resultatet av avslutet jämfört med bästa köp- och säljkurs.

CESR föreslår att inledningsvis rapporteringsskyldigheten begränsas till reglerade marknader, MTFs och SI samt endast avser likvida aktier som dessa definierats i MiFID. Rapportering föreslås ske kvartalsvis.

Komplexa och icke komplexa instrument och passandeprövning

I artikel 19(6) i MiFID anges de finansiella instrument som alltid får betraktas som icke-komplexa och som därmed på kundens initiativ får köpas och säljas utan så kallad passandeprövning (execution only).  Artikel 19 upptar i tur och ordning aktier, penningmarknadsinstrument, obligationer och andra former av skuldförbindelser (dock ej obligationer och andra former av skuldförbindelser som omfattar ett derivat), fondandelar och andra okomplicerade finansiella instrument. 

När det gäller aktier anser CESR att 19(6) skall tolkas så att endast aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad eller motsvarande i tredje land omfattas av bestämmelsen. Andra värdepapper som motsvarar aktier eller andelar i bolag omfattas inte och inte heller depåbevis avseende aktier. Sådana värdepapper skall prövas mot kriterierna i artikel 38 i nivå 2 direktivet. Alla aktier som omfattar ett derivat, inkluderat konvertibler och inlösenbara aktier, skall betraktas som komplexa vid passandeprövning.

CESR diskuterar också hur man skall hantera teckningsrätter.  Utgångspunkten är att dessa är att anse som komplexa instrument eftersom de ger rätt att förvärva och sälja överlåtbara värdepapper.

CESR gör följande bedömning.  

Om aktien är att anse som icke-komplex skall kompletterande förvärv av teckningsrätter på marknaden till vad som är absolut nödvändigt för att kunna utnyttja sin rätt anses innefatta förvärv av icke-komplexa instrument. Samma bedömning skall göras vid teckning. Förvärv av teckningsrätter utöver vad som är absolut nödvändigt för att kunna utnyttja erhållna rätter fullt ut skall dock anses innefatta förvärv av komplexa instrument.

Om aktien är att anse som komplex skall också förvärv av teckningsrätter på marknaden och utnyttjande av teckningsrätten anses innefatta komplexa instrument vid passandebedömning.  Samma skall gälla om teckningsrätterna avser ett annat instrument än det som gav upphov till teckningsrätterna.

Försäljning av erhållna teckningsrätter kan enligt CESR jämställas med en nödvändig åtgärd för att erhålla avkastning som är jämförbar med utdelning. En sådan transaktion kräver därför inte någon passandeprövning.

När det gäller obligationer föreslår CESR att endast obligationer som upptagits till handel på en reglerad marknad eller motsvarande i tredje land skall få behandlas som icke komplicerade instrument. Obligationen får ej omfatta ett derivat. CESR föreslår dessutom att obligationen inte får ha en struktur som gör det svårt för kunden att förstå risken i obligationen.

För penningmarknadsinstrument föreslås ett tillägg att dessa inte får behandlas som icke komplexa instrument om de har en struktur som gör det svårt för kunden att förstå risken i instrumentet.

Enligt gällande regler kan vid orderutförande utan passandeprövning företaget också tillhandhålla sidotjänster. Detta innebär att företaget vid rent orderutförande också kan lämna kredit eller lån till kunden för att möjliggöra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument.  CESR förelår att denna möjlighet tas bort.

Definition av personlig rekommendation

Vid investeringsrådgivning ges kunden personliga rekommendationer baserade på en bedömning av personens omständigheter.  I artikel 52 i nivå 2 direktivet fastlås att en rekommendation inte är personlig om den enbart sänds ut via distributionskanaler eller till allmänheten.  Med distributionskanal avses en kanal genom vilken information har blivit eller sannolikt kommer att bli tillgänglig för allmänheten. Med information som sannolikt kommer att bli tillgänglig för allmänheten avses information som ett stort antal personer har tillgång till.

CESR har funnit att många företag idag använder distributionskanaler såsom internet och e-post för att sända ut personliga rekommendationer och att bestämmelsen inte längre ger det skydd som ursprungligen var tänkt.  CESR förslår därför att begreppet ”via distributionskanaler eller” utgår.

Anknutna ombud

CESR föreslår en fortsatt harmonisering av de nationella reglerna när det gäller anknutna ombud.  Bland annat förelås att anknutna ombud skall vara förhindrade att ta hand om kunders medel eller finansiella instrument, en regel som idag tillämpas i många medlemsländer.  Vidare föreslås regler som innebär att identiteten på anknutna ombud som arbetar gränsöverskridande skall anmälas till värdlandets myndigheter och offentliggöras.

Övrigt

MiFID innehåller 41 bestämmelser som ger medlemstaterna rätt att efter eget tycke tillämpa bestämmelsen.  CESR diskuterar i konsultationen två vägar att minska antalet sådana bestämmelser och därmed öka harmoniseringen.  En väg är att helt enkelt ta bort möjligheten och den andra är att transformera bestämmelsen till en regel.

CESR föreslår att ett antal bestämmelser som rör delegation av tillsynsuppgifter utgår.

 Vissa bestämmelser rörande anknutna ombud samt bandinspelning görs om till regler liksom vissa bestämmelser om möjligheten för värdlandets tillsynsmyndighet att för statistik och övervakning begära in uppgifter från i landet verksamma filialer.

 

  CESR konsultation Investor Protection and Intermediaries

 

 

 

                                                                                       --------