StartsidaNyheterAktuellt i omvärlden 5/2009

Aktuellt i omvärlden 5/2009

Torsdag, 23 juli 2009 08:29

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

 

 

 Aktuellt i omvärlden 5/2009

23 juli 2009

Innehåll

                                                                              

ÄNDRINGAR I KAPITALTÄCKNINGSDIREKTIVET                                                                       s.1

OXERA-RAPPORTEN                                                                                                                       s.3

HMT TREASURY, REFORMING FINANCIAL MARKETS                                                               s. 3

THE WALKER REVIEW                                                                                                                  s. 4

ÄNDRING AV REGELRINGSBREV FÖR FI                                                                                    s. 5

TILLÄMPLIG LAG OCH MATERIELLA REGLER FÖR                                                                   s. 5

KONTOFÖRDA VÄRDEPAPPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ÄNDRINGAR I KAPTALTÄCKNINGSDIREKTIVET

Kommission har lagt ett förslag till ändringar i kapitaltäckningsdirektivet i enlighet med vad som förutskickades tidigare i vår. De förslag som nu läggs omfattar

► Ändrade regler för beräkning av kapitaltäckning för risker i handelslagret

► Ändrade regler för beräkning av kapitaltäckning för återvärdepapperiserade instrument

► Ökad genomlysning av värdepapperiserade positioner

► Lönepolitik i finansiella institut

Beräkning av kapitaltäckning för risker i handelslagret sker idag i många fall genom att institutet använder en intern modell för att uppskatta eventuella förluster på grund av framtida marknadsrörelser. Enligt kommissionen har det visat att dessa interna modeller systematiskt underskattat risken för förlust i stressade marknadssituationer. Kommissionen föreslår därför att kapitalkraven beräknade enligt interna modeller skall ökas i flera närmare angivna avseenden. 

Återvärdepapperisering (re-securatisation) är en värdepapperisering som i sin tur har en värdepapperisering som underliggande position. Typiskt är att ett antal värdepapperpaperiserade instrument som bedömts ha en risk på medelnivå packats om till ett nytt instrument. Dessa nya instrument har av kreditvärderingsinstitut och marknadsaktörer ofta bedömts ha en låg risk. Med hänsyn till deras komplexitet och inbördes korrelerade förlustrisker innebär en sådan återvärdepapperisering högre risk än en enkel värdepapperisering. Kommissionens förslag innehåller därför ett antal punkter som innebär ett högre kapitalkrav för återvärdepapperiserade positioner än för enkla sådana.

Vidare innehåller förslaget en förstärkt tillsynsprocess för sådan återvärdepapperisering som är särskild komplex. Den vanliga exempelbaserade tillsynen som används vid enkel- och återvärdepapperisering som är normalt komplex är inte tillräckligt omfattande för sådana återvärdepapperiseringar där komplexiteten i instrumenten är så hög att det kan finnas skäl att tvivla på institutens möjligheter att fullt ut förstå egenskaperna och riskerna med den underliggande exponeringen.  Kommissionen föreslår därför att institut som investerar i sådana komplexa återvärdepapperiseringar skall genomför en due diligence för varje sådan investering. CEBS kommer att definiera vilka typer av återvärdepapperiseringar som har sådan hög risk. Kan inte institutet inför tillsynsmyndigheten visa att han genomfört en due diligence i förhållande till en återvärdepapperisering med hög risk kan en riskvikt om 1250 procent appliceras på den positionen.

Reglerna förslås tillämpas på nya återvärdepapperiseringar från den 31 december 2010. För nu existerande innehav kommer de att tillämpas endast om nya underliggande positioner tillförs eller byts ut efter den 31 december 2014.

Förslaget innebär också en ökad genomlysning av värdepapperiserade positioner genom att kravet på genomlysning utvidgas till att även avse positioner i handelslagret.

I nuvarande regelverk finns inga krav på att ersättningspolicyn i finansiella institut skall vara föremål för tillsyn.  Därför har inte heller konsekvenserna av ersättningspolicyn på risk och på effektiv riskhantering stått i fokus vid tillsynen.

De förslag kommissionen lägger fram syftar till att dels ålägga finansiella institut en skyldighet att ha en ersättningspolicy och praxis som står i överensstämmelse med och främjar en sund och effektiv riskhantering dels fastslå principer på hög nivå för en sund ersättning. Vidare syftar förslaget till att få in ersättningspolicyn under tillsyn under kapitaltäckningsdirektivet så att tillsynsmyndigheterna skall kunna kräva att företagen vidtar åtgärder för att korrigera identifierade problem.  Slutligen föreslås att tillsynsmyndigheterna skall kunna ålägga företag som inte följer sina skyldigheter ekonomiska och icke-ekonomiska påföljder.

De föreslagna reglerna begränsas till personal som aktivt kan påverka företagets riskprofil. Detta begränsar personkretsen till dem som fattar beslut som påverkar den risknivå som förutsatts i företaget.  De principer som för sund ersättning som föreslås förskriver inga belopp eller form för ersättningen utan företagen är ansvariga för utformningen och tillämpningen av sin särskilda ersättningspolicy. Tillsynen skall fokusera på om ersättningspolicyn och ersättningspraxisen är förenlig med en sund riskhantering mot bakgrund av företagets verksamhet. För att rätta till ett problem kan tillsynsmyndigheten föreskiva kvalitativa eller kvantitativa åtgärder. En kvalitativ åtgärd skulle kunna vara att institutet ändrar sin ersättningsstruktur för att reducera den påtalade risken medan en kvantitativ åtgärd skulle kunna innebära krav på ökat kapital för att möta risken.

Kommissionen förslår vidare att tillsynsmyndigheterna som ett komplement måste få befogenheter att beivra överträdelser av direktivet, inklusive reglerna om ersättningspolicy. Dessa befogenheter är fristående från rätten att ålägga företag kvalitativa eller kvantitativa åtgärder. Förslaget innebär att tillsynsmyndigheterna försäkras möjlighet att ålägga både ekonomisk och icke-ekonomiska sanktioner för överträdelse av direktivet.

 

Länkar

Kommissionens förslag

FAQ:s

Presskommuniké

OXERA-RAPPORTEN

Konsultföretaget Oxera Consulting Ltd. har haft kommissionens uppdrag att undersöka priser, kostnader och volym för handel och avveckling av finansiella instrument i EU. Undersökningen avses bli återkommande för att göra det möjligt att följa utvecklingen.

Undersökningen redovisar huvudsakligen två slutsatser.

Volymen bestämmer priset.  Data från hela transaktionskedjan visar att volymen är den enskilt viktigaste faktorn för att bestämma priset.  Som exempel anges att fastän många finansiella centra har en betydande gränsöverskridande verksamhet så svarar de utländska aktörerna för en mycket mindre volym än de inhemska. Därför blir kostnaden för handel och avveckling högre för gränsöverskridande transaktioner än för inhemska. Olika möjligheter att utnyttja storskalighet förklarar skillnaderna men hinder (t.ex. Giovannini barriers) kan också spela in.

Sjunkande kostnader. Undersökningen, som omfattar 18 finansiella centra, visar också att kostnaden för handel som kostnad per transaktion påtagligt sjunkit sedan 2006. Även kostnaden för CCP-clearing har sjunkit medan utfallet för CSD inte är lika tydligt. I vissa centra har kostnaden stigit medan den sjunkit i andra.

 

Länkar

Oxera-rapporten

 

REFORMING FINANCIAL MARKETS

Treasury har till parlamentet överlämnat ett dokument, Reforming  financial markets, som  innehåller regeringens analys av orsakerna till den finansiella krisen, en redovisning av vad som gjorts för att återställa den finansiella stabiliteten och de reformer och åtgärder som enligt regeringen måste vidtas för att stärka det finansiella systemet för framtiden.

Förslagen innefattar bland annat utökade befogenheter för FSA och inrättande av en ny kommitté för samarbetet mellan Treasury, Bank of England och FSA.

Förslagen är i vissa delar politiskt kontroversiella och har gett upphov till motförslag från oppositionen som bl.a. innehåller mer befogenheter åt Bank of England.

Länk

Reforming the financial markets

The walker review

David Walker som haft uppdraget att göra en översyn av bolagsstyrning i brittiska banker avlämnade i juli sin rapport, A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities.

I rapporten rekommenderas avsevärda förändringar i hur styrelserna i banker och större finansiella företag arbetar särskilt genom att förstärka styrelseledamöternas roll i riskhanterings- och ersättningsprocesserna.

Några huvudpunkter i förslaget:

  • Riskkommitté på styrelsenivå
  • Riskkommittén skall ha rätt att granska och stopp stora transaktioner
  • Ökade befogenheter för ersättningskommittén att granska alla ersättningar
  • Ersättningskommittén skall övervaka ersättningar till högavlönade chefer som inte ingår i styrelsen
  • Bonussysten för högavlönade chefer skall innehålla en betydande uppskjuten del
  • Ökad offentlig genomlysning när det gäller ersättning till högavlönade chefer
  • Ordförande i ersättningskommittén måste omväljas om hans rapport inte får godkännande av minst 70 % av styrelsen
  •  Styrelseledamöter förväntas öka sin arbetsinsats i styrelsen med 50 procent.
  • Granskning av styrelseledamöter inför auktorisation skall fördjupas
  • Styrelsens ordförande skall väljas på ett år

 

Förslagen är ute på remiss fram till 1 oktober och en slutlig rapport väntas i november 2009.

Länk

The Walker Review

 

 

 

Ändring i regleringsbrev för Finansinspektionen

Genom ändring i regleringsbrevet för Finansinspektionen har regeringen gett inspektionen nya uppdrag bland annat vad avser institutens ersättninsgpolicy samt institutens åtgärder mot penningtvätt.

Finansinspektionen skall redovisa hur Europeiska kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn, som lämnades den 29 april 2009, har genomförts. Syftet med rekommendationen är att motverka olämpligt utformade ersättningssystem och ett överdrivet risktagande på alla nivåer i finansiella företag. Rekommendationen bör vara genomförd senast den 31 december 2009. Utgångspunkten för redovisningen ska vara en redogörelse för hur Finansinspektionen genom föreskrifter och/eller allmänna råd har reglerat frågan om de finansiella företagens hantering av ersättningssystem. Av redovisningen ska det också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att tillse att de nya reglerna följs och hur företagen som omfattas har anpassat sig till rekommendationerna.

 

Finansinspektionen skall vidare redovisa hur tillsynen över de finansiella företagen enligt 1 kap. 2 §1-7 lagen(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering har genomförts och prioriterats. I redovisningen ska omfattningen avseende bl.a. nedlagd tid på tillsyn och kostnader framgå. Vidare ska redovisningen innehålla Finansinspektionens bedömning av hur dessa företag följer det nya regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt förekomsten av eventuella sanktioner. Redovisning lämnas i en särskild rapport vid sidan av och i anslutning till årsredovisningen.

 

 

Tillämplig lag och materiella regler för kontoförda värdepapper

Behovet av harmoniserade regler för tillämplig lag för kontoförda värdepapper har diskuterats flitigt de senaste åren. En fråga har varit om EU skulle acceptera Haagkonventionen från 2002 (Convention on the Law Applicable to Certain rights in Respect of Securities held by an Intermediary). Kommissionens förslag, att Unionen skulle godta konventionen har tyvärr blockerats i rådet de senaste åren och nu har kommissionen i sitt arbetsprogram för 2009 angett att man ska dra tillbaka sitt förslag att godta konventionen.  I ställe har kommissionen signalerat att man har för avsikt att lägga fram ett eget förslag till lagvalsregel i början av 2010. Om denna ska ersätta lagvalsreglerna i Finalitydirektivet och direktivet om finansiella säkerheter är i skrivande stund osäkert.

Kommissionen har under våren haft ute en konsultation avseende ett förslag till Securities Market Law. I realiteten utgör konsultationsdokumentet en bearbetning av råden från Legal Certainty Group hösten 2008. Kommissionen avser att lägga fram ett lagförslag om materiella regler för kontoförda värdepapper i början av 2010.

Mycket nära samband med kommissionens arbete på en Securities Market Law har arbetet med en Unidroit-konvention rörande i stort sett samma frågor. Konventionens syfte är att förbättra rättssäkerheten när det gäller kontohållning och överföring av finansiella instrument samt när sådana instrument används som säkerhet.

I oktober 2009 äger andra delen rum av en diplomatkonferens med syfte att anta en Unidroit- konvention rörande ”substantive rules regarding intermediated securities”, dvs. materiella regler för värdepapper kontoförda av en mellanhand. Enligt besluten vid den första delen av diplomatkonferensen hösten 2008 är utrymmet för ändringar i utkastet till konvention begränsat. Några frågor som kan komma att diskuteras är hanteringen av insolvensfrågor och om konventionen mot bakgrund av den finansiella krisen ska innehålla striktare regler om vem som får var kontoförare och om dennes skyldigheter gentemot kontohavaren (innehavaren av de finansiella instrumenten). Det är Sverige som i egenskap av ordförandeland som samordnar koordineringen av medlemsstaternas synpunkter vid konferensen i oktober.

Länkar

Haagkonventionen

Förslagen rörande Securities market law

Unidroit