StartsidaNyheterAktuellt i omvärlden 7/2009

Aktuellt i omvärlden 7/2009

Tisdag, 13 oktober 2009 08:33

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

 

 

 Aktuellt i omvärlden 7/2009

12 oktober 2009

Innehåll

                                                                              

EUROPEISKT SYSTEM FÖR FINANSIELL TILLSYN

MACRONIVÅ                                                                                                                                                  s.1

TRADE REPOSITORIES                                                                                                                             s.3

GENEVA SECURITIES CONVENTION ANTAGEN                                                                           S.6

(fd unidroit-konventionen om kontoförda värdepapper)                                                                                                                  

 

ETT EUROPEISKT SYSTEM FÖR FINANSIELL TILLSYN, MACRONIVÅN

1. Inledning

Som redovisades i senaste numret av Aktuellt i Omvärlden har kommissionen lagt ett förslag om ett europeiskt system för finansiell tillsyn som bland annat innebar att man ombildade de tre nivå 3-kommittéerna till tre myndigheter samt inrättade ett Europeiskt tillsynsråd för systemrisker , European Systemic Risk Board, ESRB, som skall övervaka och bedöma risker för hela det finansiella systemets stabilitet. De tre nya myndigheterna behandlades närmare i förra numret och följande redogörelse begränsas därför till ESRB.

 

2.ESRBs arbetsuppgifter

ESRB skall utveckla ett europeiskt makroekonomiskt tillsynsperspektiv för att komma till rätta med den fragmenterade riskanalysen på nationell nivå.

ESRB skall också höja effektiviteten i de tidiga varningssystemen för systemrisker genom att utveckla samspelet mellan mikro- och makroanalys.  Ofta har tillsynen av enskilda företag skett isolerat utan fokus på beroendet inom det finansiella systemet.

ESRB skall låta riskbedömningarna översättas till handling av relevant myndighet.

 

ESRB skall inte vara en juridisk person och skall inte heller ges några maktbefogenheter. ESRB skall istället bygga sin legitimitet på sitt rykte om oberoende avgöranden, högkvalitativa analyser och knivskarpa slutsatser.

Högsta beslutsfattande organ i ESRB är dess styrelse.

 

2.1. Varningar och rekommendationer

En viktig funktion hos ESRB är att identifiera systempåverkande risker och förhindra eller minska deras påverkan på det finansiella systemet inom EU. I sådant syfte kan ESRB utfärda riskvarningar. Sådana riskvarningar kräver en snabb reaktion om man skall undvika större problem och en eventuell framtida kris.

ESRB kan också utfärda rekommendationer. Dessa är inte legalt bindande men mottagaren kan inte förhålla sig passiv gentemot en identifierad risk och förväntas reagera på något sätt. Om mottagaren följer rekommendationen måste han redovisa de åtgärder som vidtagits för att följa vad som föreskrivits i rekommendationen. Om mottagaren inte följer rekommendationen och avstår från att agera måste detta kunna förklaras. Följaktligen kan inte en rekommendation utfärdad av ESRB helt ignoreras.

En fråga som väckt politisk debatt är om varningar och rekommendationer, som ju riktar sig till medlemstaternas myndigheter, skall offentliggöras. Enligt det liggande förslaget ankommer det på ESRB att från fall till fall avgöra om varningen eller rekommendationen skall offentliggöras. I vissa fall kan ett offentliggörande utgöra en press på att snabbt reagera men kan i vissa fall utlösa negativa reaktioner från den finansiella marknaden. Eftersom det rör sig om känsliga avgöranden bör sådana beslut fattas från fall till fall. Beslut att offentliggöra en varning eller rekommendation bör fattas med 2/3-dels kvalificerad majoritet i styrelsen.

Mottagare av varningar kan vara gemenskapen som sådan, en eller flera medlemsstater, en eller flera av de Europeiska Tillsynsmyndigheterna eller en eller flera nationella tillsynsmyndigheter.

Alla varningar och rekommendationer skall tillställas kommissionen medan de som berör tillsynsfrågor också skall tillställas den aktuella Europeiska Tillsynsmyndigheten.

 

2.2. Tillgång till information

Det är nödvändigt att ESRBs granskning och bedömningar bygger på omfattande makroekonomiska och mikrofinansiella data. ESRB skall därför ha tillgång till all information som är nödvändig för att kunna fullgöra sina uppgifter samtidigt som sekretess upprätthålls för informationen. ESRB kommer att kunna använda en mängd data som redan idag samlas in via Eurosystemet. Därutöver har ESRB rätt att begära in uppgifter i aggregerad form från de tre Europeiska tillsynsmyndigheterna. Finns inte informationen tillgänglig där har ESRB möjlighet att begära information från de nationella tillsynsmyndigheterna, de nationella centralbankerna eller andra myndigheter i medlemsstaterna.

Vissa individuella institutioner kan vara systemviktiga till sin natur antingen på grund av sin storlek eller på grund av kopplingar till andra institutioner eller på grund av dess riskprofil. För sådana institutioner skall ESRB ha rätt till information avseende det enskilda institutet.

2.3. Organisatorisk struktur

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet i ESRB. Styrelsen beslutar bland annat om att utfärda varningar och rekommendationer. Styrelsen har både röstberättigade medlemmar och medlemmar som saknar rösträtt.

Röstberättigade medlemmar är

-          Cheferna för de nationella centralbankerna

-          Ordföranden och vice ordföranden i ECB

-          En medlem i kommissionen

-          Ordförandena i de tre Europeiska Tillsynsmyndigheterna

Medlemmar utan rösträtt är

-          En representant från varje nationell tillsynsmyndighet

-          Ordföranden i Ekonomiska och finansiella kommittén                

Beslut fattas med enkel majoritet.  Avser beslutet fråga om huruvida en varning eller rekommendation skall bli offentlig krävs dock kvalificerad majoritet.

Styrelsen är beslutför om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om beslutförhet inte föreligger kan ordföranden kalla till ett extra sammanträde där beslut kan fattas utan hänsyn till närvaroregeln.

Till ordförande skall utses en medlem från ECB:s allmänna råd. Mandatperioden är 5 år.

Med tanke på styrelsens storlek, 61 personer, föreslås också en ledningsgrupp, begränsad till 12 personer, som har till uppgift att förbereda styrelsens möte. Ledningsgruppen består av ordföranden och vice ordföranden, ordförandena i de tre Europeiska Tillsynsmyndigheterna, ordföranden i EF, medlemmen ifrån kommissionen och fem övriga medlemmar i styrelsen som också skall vara medlemmar i ECBs allmänna råd.

ECB svarar för sekretariatet till ESRB.

Till sin hjälp får ESRB en rådgivande teknisk kommitté, Advisory Technical Committee, ATC.

Kommittén består av representanter för de nationella centralbankerna, de nationella tillsynsmyndigheterna, de Europeiska Tillsynsmyndigheterna, kommissionen och EFK.

 

Länk till förslagen

 

Trade repositories i eu

CESR har i sin konsultation Trade Repositories in European Union tagit upp flera frågor som blivit aktuella sedan tillsynsmyndigheter och politiker tryckt på för att få till stånd en bättre dokumentation om var riskerna ligger i OTC-derivat marknaden.

En Trade Repository (TR) samlar in data om alla transaktioner, både sådana som är möjliga att cleara och sådana som inte lämpar sig för clearing i syfte att öka transparensen i och kunskapen om marknaden. Genom en TR kan man t.ex. få information om antalet utestående kontrakt av viss typ, öppen position i ett visst kontrakt mm. En TR kan utföra andra uppgifter såsom t.ex. underlätta avveckling och handha betalningsinstruktioner. Kommissionen har i sitt meddelande Ensuring effecient, safe and sound derivatives markets bland annat framhållit de fördelar i termer av ökad genomlysning och kunskap som en TR skulle medföra för tillsynsmyndigheterna.  Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att CCP clearing inte alltid kan tillämpas för alla derivatkontrakt eftersom alla förutsättningar för clearing inte föreligger.

I sin konsultation framhåller CESR att det stora antalet europeiska aktörer på marknaden, det stora antalet underliggande europeiska instrument och valutor, de stora volymerna och behovet från tillsynsmyndigheterna på information gör att CESR har ett intresse av att det etableras TR. CESR anser på nuvarande stadium att etablering av TR ska skötas av marknaden. CESR vill inte tvinga all handel av CDS eller andra OTC till en reglerad marknad.

I konsultationen behandlas frågor som rör funktionen hos en TR och vad som är betecknande egenskaper hos en TR.

Vidare behandlas tillgången till data hos en TR och CESR konstaterar att data kan behövas för olika ändamål och för olika mottagare såsom tillsynsmyndigheter, marknadsaktörer och allmänheten. Beroende på mottagare kan detaljgraden i utdata variera. TR skall därför kunna tillhandhålla olika data till olika intressegrupper. Det är också viktigt att data är pålitlig och att det inte t.ex. förekommer duplikat.  

 CESR diskuterar också frågan om det behövs flera TRn eller om det kan räcka med en som då får ett globalt ansvar eller om man skall inrätta fler med en ökad fragmentering av informationen.

Slutligen behandlar CESR vissa legala frågor i anslutning till TR.

I detta sammanhang kan också nämnas att Finansinspektionen har remitterat ett förslag till ändringar av sina föreskrifter om värdepappersrörelse som innebär en utökad rapportering till TRS som fortsättningsvis också skulle omfatta dels instrument upptagna till handel på en MTF, dels OTC-derivat med instrument upptagna till handel på en reglerad marknad som underliggande.

Syftet med förslaget är bland annat en bättre övervakning när det gäller marknadsmissbruk bland annat vid gränsöverskridande transaktioner där CESR nyligen avslutat en konsultation om klassificering och identifiering av OTC-derivat i syfte att möjliggöra utbyte av information från transaktionsrapporteringen mellan medlemsländerna.

Det bör också uppmärksammas att ett antal stora aktörer på OTC derivatmarkanden i skrivelse den 2 juni 2009 förbundit sig att till en TR rapportera alla transaktioner i vilka de är parter och vilka inte clearas genom en CCP. För CDS gäller detta från den 17 juli 2009, för räntederivat från den 31 december 2009 och för aktiederivat från den 31 juli 2010.  Skrivelsen som bland andra är ställd till Federal Reserve, BAFIN, FSA och Commission Bancaire, är undertecknad av bland andra BoA-Merril Lynch, Barclays, BNP, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS, SG och UBS.

Enligt kansliet finns det skäl att i yttrande över remisserna från CESR och Finansinspektionen förorda ett mer samlat grepp på rapportering generellt men framför allt på OTC-derivat.

Länk till CESRs konsultation

Förslag om utökad rapportering till TRS - Finansinspektionen

The Industry Letter - June 2, 2009

 

 

Global överenskommelse om harmonisering av de civilrättsliga reglerna för kontoförda värdepapper

 

EU, USA, Kina, Japan och ett stort antal länder från alla världsdelar har i Geneve den 9 oktober 2009 kommit överens om en konvention om kontoföring av aktier, obligationer och andra värdepapper. Det är texten till konventionen från UNIDROITs förslag om ”Convention on substantive rules regarding intermediated securities” som antagits. Konventionen innehåller bl.a. civilrättsliga regler för överföringar av värdepapper samt panträtter och andra rätter till värdepapper. Vid godtagande i Geneve fick också konventionen ett nytt namn, nämligen Geneva Securities Convention.

G20 har som bekant betonat behovet av globala överenskommelser på finansmarknaden för ett bättre fungerande finansiellt system. Det är därför glädjande att EU under svenskt ordförandeskap nu har lyckats träffa en sådan global överenskommelse i denna viktiga fråga.

 

Final session Diplomatic Conference to adopt a Convention on Substantive Rules regarding Intermediated Securities (Geneva, 5-7/9 October 2009)