StartsidaNyheterAktuellt i omvärlden 8/2009

Aktuellt i omvärlden 8/2009

Torsdag, 29 oktober 2009 08:34

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

 

 

 Aktuellt i omvärlden 8/2009

29 oktober 2009

Innehåll

                                                                              

DERIVATMARKNADEN, KOMMISSIONENS PLANERADE ÅTGÄRDER 2010                    s.1

REGELVERK FÖR KRISHANTERING I BANKSEKTORN                                                               s.4

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I DIREKTIVEN OM FINANSIELLA TJÄNSTER                      s.5

KONSULTATIONER FRÅN CESR OM INVESTERINGSRÅDGIVNING       

OCH INCITAMENT                                                                                                                                       s.5

FÖRSLAG FRÅN RIKSGÄLDEN TILL AVGIFTSMODELL FÖR

ERSÄTTNINGSFALLET CTA LIND                                                                                                        s.6

 

                                                                                      

DERIVATMARKNADEN, KOMMISSIONENS PLANERADE ÅTGÄRDER 2010

1. Inledning

Kommissionen redovisar i ett meddelande sina planerade åtgärder under 2010 när det gäller derivat m.m. Inledningsvis konstaterar kommissionen att det nu är dags gå ifrån den uppfattning som tidigare gjort sig gällande att derivatinstrument är riktade till professionella investerare och att de därför kan vara föremål för en mjukare reglering och istället införa en reglering som gör att marknaden kan prissätta risken på ett riktigt sätt.

Meddelandet bygger på kommissionens meddelande i juli 2009 med efterföljande konsultation och konferens. De planerade åtgärderna omfattar reduktion av motpartsrisken, reduktion av den operationella risken, ökad genomlysning samt förstärkt marknadsintegritet och tillsyn.

2. Reduktion av motpartsrisken

Kommissionen konstaterar att clearing är ett sätt att lägga av motpartsrisken. Clearing kan antingen ske bilateralt eller centralt genom en CCP. Kommissionen avser att lägga fram förslag för att stärka både den centrala och bilaterala clearingen.

2.1. Central clearing, Eu-reglering av central clearing kommer

Ett av de viktigaste instrumenten för att hantera motpartsrisken är central clearing, CCP. En CCP kan tillhandahålla tjänster inom hela EU men regleras nationellt och några EU-gemensamma regler finns inte. Visserligen har ESCB-CESR tagit fram rekommendationer men dessa är inte bindande. Mot bakgrund av den systemviktiga roll som en CCP kan ha avser kommissionen att föreslå lagstiftning för att reglera deras verksamhet och motverka nationella olikheter. Det förslag till reglering som kommissionen kommer att lägga kommer att avse alla typer av finansiella instrument som omfattas av MiFID.

Kommissionens förslag kommer att innefatta

  • Uppföranderegler, t.ex. hantering av intressekonflikter, tillträde, genomlysning av risker).
  • Regler som förhindrar en CCP har lågt ställda krav när det gäller riskhantering.
  • Legalt skydd för säkerheter och positioner som tillhandhållits av clearingmedlemmarnas kunder. Reglerna skall garantera segregation av tillgångarna och möjlighet att flytta kundernas tillgångar och positioner.
  • Tillstånd under regelverket ska ge rätt att tillhandahålla tjänster i alla medlemsstater. För enhetlighetens skull skall tillstånd meddelas av ESMA medan ansvaret för den dagliga tillsynen åvilar hemlandets tillsynsmyndighet som dock kan erhålla speciella uppdrag eller instruktioner från ESMA.
  • ESMA skall också biträda kommissionen när det gäller att godkänna CCP från ett tredje land som är föremål för jämförbar reglering och tillsyn.

2.2. Bilateral clearing

Vissa derivatkontrakt lämpar sig inte för central clearing. De kan vara alltför anpassade för den enskilde kunden eller så är likviditeten inte tillräcklig för central clearing. Sådana derivatkontrakt kommer även i fortsättningen att clearas bilateralt och parterna utbyter säkerheter för att täcka sina exponeringar. Nuvarande nivåer för säkerheter anser kommissionen vara alldeles för låga och återspeglar inte den risk som bilateralt clearade kontrakt utgör för det finansiella systemet. Finansiella företag behöver hålla ett högre säkerhetsbelopp för att täcka sin kreditrisk för sådana kontrakt.

Kommissionen avser att föreslå lagstiftning som tvingar finansiella företag att ställa både initialsäkerhet, vars storlek är beroende av vem motparten är, samt löpande ställa marginalsäkerhet. Eftersom säkerhetskraven kommer att öka i förhållande till vad som gäller idag kommer också det ekonomiska incitamentet att använda central clearing att öka.

För icke-finansiella företag anser kommissionen att det kan finnas skäl att ha något annorlunda regler eftersom dessa företag i regel saknar betydelse ur systemrisksynpunkt och det inte heller finns skäl att försvåra för företagssektorn att använda derivatkontrakt för att överföra risker, i vart fall så länge det sker inom fastställda ramar. Visserligen kan olika behandling av olika företag göra att det uppstår kryphål som skulle kunna leda till att finansiella företag engagerar sig i regelarbitrage men kommissionen avser att noga följa utvecklingen och sätta stopp för alla tendenser i en sådan riktning.

För att ytterligare öka incitamentet att utnyttja central clearing avser kommissionen att öka skillnaden i kapitalkrav mellan centralt clearade produkter och bilateralt clearade. En sådan ändring måste ligga i linje med vad som förslås av Baselkommitteen för att förhindra regelarbitrage.

Slutligen kommer kommissionen, utöver kapitalkraven för produkter som inte clearas centralt, föreslå krav på central clearing via en CCP av standardiserade derivat i enlighet med beslutet i G20.  Innan slutligt förslag läggs kommer samråd att ske med G20 länderna för att komma överens om de praktiska förutsättningarna för att göra förslaget operationellt. Hit hör bland annat att definiera vilka kontrakt som skall anses som standardiserade och därmed ha krav på sig att clearas centralt av en CCP.

3. Operationella risker

Operationella risker kan relateras till förluster på grund av ineffektiva eller misslyckade interna processer eller på grund av externa händelser inklusive legala risker. Marknaden har vidtagit åtgärder för att minska den legala risken genom att t.ex. ta fram standardiserade legala dokument för en stor del av derivatmarknaden. Man har vidare successivt gått över till elektroniskt genomförd handel. Förslagen att använda trade repositories och den ökade användningen av central clearing kommer att resultera i mer standardisering både vad avser elektronisk handel och standardiserade legala villkor.

Kommissionen anser dock att marknadens ansträngningar att minska de operationella riskerna bör öka och överväger därför att ändra reglerna om operationella risker i kapitaltäckningsdirektivet i syfte att tvinga fram standardisering av kontrakt och elektronisk handel.

4. Genomlysning

Marknaden för OTC-derivat har saknat genomlysning av priser, transaktioner och positioner. Bristen på genomlysning har varierat mellan de olika marknaderna och för de olika produkterna men har alltid utgjort ett hinder för tillsynsmyndigheten att effektivt övervaka marknaden med avseende på systemrisker och marknadsmissbruk. För marknadsaktörerna har det förelegat svårigheter att få pålitliga priser, att bedöma risken, att värdera positioner och kontrollera bästa orderutförande.

4.1. Trade repositories

Kommissionen avser att föreslå lagstiftning om trade repositories och om nya rapporteringskrav för marknadens aktörer. Alla handelstransaktioner som inte blir föremål för central clearing hos en CCP skall rapporteras av parterna till trade repositories.  Rapportering kommer att vara obligatorisk i syfte att kunna tillhandhålla informationen till tillsynsmyndigheterna och ge dessa en möjlighet att få en fullständig överblick över derivatmarknaden. Information om transaktioner som skett över en börs eller som clearas centralt kommer att tillhandahållas direkt till tillsynsmyndigheten av börsen respektive CCPn.

Trade repositories kommer att spela en central roll i den nya marknadsstrukturen. De bör därför bli föremål för reglering. Det bör skapas ett gemensamt regelverk för deras verksamhet som bland annat täcker tillstånds- och registreringskrav, tillträde och deltagande, utlämnande av data, datakvalitet, tidsramar, dataåtkomst, skydd för data, rättssäkerhet när det gäller registrerade kontrakt, ledning och operationell pålitlighet.

Kommissionen anser att ESMA ska vara ansvarig för auktorisationen av trade repositories och också för att ge tillstånd för trade repositories från tredje land att verka inom EU. För ett sådant tillstånd skall gälla att Europeiska tillsynsmyndigheter garanteras obehindrad tillgång till fullständig global information.

4.2 Börshandel

G20 beslöt att alla OTC derivatkontrakt skulle handlas över en börs eller en elektronisk plattform där detta var lämpligt. För EUs del innebär detta att handel med härför lämpliga kontrakt skall ske på en organiserad handelsplats såsom denna har definierats i MiFID. Nästan samtliga derivatbörser använder en CCP. Genom att OTC kontraktet bli börshandlat blir det också automatiskt föremål för central clearing. Sammantaget kommer detta att resultera i synliga priser, volymer och öppna balanser, vilket gynnar marknaden.

4.3. Genomlysning före- och efter handel

Handeln på organiserade plattformar måste följas upp med stärkta regler för sådana handelplatser särskilt när det gäller genomlysning av handeln. En harmonisering av kraven på genomlysning före- och efter handeln för publicering av handeln, priser och volymer på olika handelsplatser måste noga övervägas. Det är viktigt att undvika kryphål i regelverket för handelsplatser och försäkra sig om att derivatkontrakten kommer att omfattas. Dessa frågor kommer att behandlas i samband med översynen av MiFID 2010.

Kommissionen kommer att överväga om också råvaror skall omfattas av sådana genomlysningsregler.

Kommissionens meddelande

REGELVERK FÖR KRISHANTERING I BANKSEKTORN

Kommissionen har sänt ut en konsultation avseende ett EU-regelverk för krishantering i banksektorn. Syftet är att få in synpunkter på ett stort antal frågor i syfte att skapa ett regelverk som kan säkra den finansiella stabiliteten och den fortsatta bankverksamheten vid en gränsöverskridande bankkris.  Kommissionen tar i konsultationen upp frågor som rör tidigt ingripande, krislösningar och insolvens.

Under tidigt ingripande diskuteras åtgärder som tillsynsmyndigheterna kan vidta för att återställa stabiliteten och finansiell sundhet hos ett företag när problemen uppstår innefattande bland annat överföring av tillgångar mellan olika juridiska enheter och över gränser inom samma finansiella företagsgrupp.  

Under krislösning tar kommissionen upp åtgärder som vidtas av nationella myndigheter för att hantera en kris i ett bankinstitut för att hindra den från att påverka den finansiella stabiliteten och på ett ordnat sätt avveckla hela eller delar av bankverksamheten.

Under insolvens diskuterar kommissionen nödvändigheten av att harmonisera nuvarande insolvensförfarande för att underlätta rekonstruktion och avveckling av gränsöverskridande bankgrupper.

Konsultationen pågår till den 20 januari 2010.

Länk till kommissionens konsultationssida

Förslag till ändringar i gällande direktiv om finansiella tjänster

Kommissionen har föreslagit tre nya europeiska tillsynsmyndigheter, EBA, EIOPA och ESMA vilket redovisats i tidigare nyhetsbrev.  För att ge de nya myndigheterna de föreslagna befogenheterna krävs tillägg till ett antal direktiv inom det finansiella området.  Kommissionen har nu antagit ett förslag till direktiv med sådana tillägg, ibland kallat Omnibusdirektivet eftersom det innefattar ändringar i flera direktiv.

Förslagen innefattar bland annat definition av verksamhetsområde inom vilket respektive myndighet kan utfärda tekniska standards som ett kompletterande verktyg för att uppnå enhetlig tillsyn och utveckla  en enhetlig regelbok. Vidare tillförs myndigheterna möjlighet att avgöra skiljaktigheter mellan nationella tillsynsmyndigheter inom de områden där gemensamma beslutsprocesser redan finns. Slutligen föreslås sådana tillägg som är nödvändiga för den praktiska verksamheten såsom namn på myndigheterna och modeller för utbyte av information.

Kommissionen avser att i början av 2010 komma med ytterligare ett direktiv med tillägg och då framför allt för försäkringssektorn som inte täcks i föreliggande förslag till direktiv.

Länk till kommissionens Omnibusdirektiv

 

Konsultationer från CESR om investeringsrådgivning och incitament

CESR har gett ut en konsultation om hur definitionen av investeringsrådgivning i MiFID bör förstås. MiFID definierar investeringsrådgivning som tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund på dennes begäran eller på värdepappersföretagets initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instrument (artikel 4.4). I konsultationen föreslås bl.a. ett test i fem steg för att analysera om det föreligger en rådgivningssituation. Svar på konsultationen ska lämnas senast den 14 december 2009 till CESR.

Även när det gäller incitament har CESR gett ut en konsultation som handlar om bra och dåliga tillämpningar av reglerna i MIFID om incitament (inducements). Svar på konsultationen ska lämnas senast den 22 december 2009.

Inom Fondhandlareföreningen kommer konsultationerna att bl.a. diskuteras i Compliancegruppen.

Länk till konsultation om investeringsrådgivning

Länk till konsultationen om incitament

 

Förslag från Riksgälden till avgiftsmodell för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB (CTA Lind)

Riksgälden har den 20 oktober 2009 skickat ut ett förslag till avgiftsmodell för nämnda ersättningsfall på remiss. CTA Lind gick i konkurs den 16 juni 2004 och Riksgälden föreslår att de institut som ska betala avgifter för ersättningsfallet är de institut som vid konkurstillfället tillhörde investerarskyddet. Enligt en bilaga var det 193 stycken men några finns inte kvar längre (likvidation/konkurs m.m.). Frågan om hur kostnaderna för CTA Lind ska fördelas har varit omdiskuterad och nu har berörda företag möjlighet att till den 30 november 2009 ge synpunkter på Riksgäldens avgiftsmodell.

Förslaget kan erhållas från föreningens kansli, Enel Lundbladh, enel@fondhandlarna.se.