StartsidaNyheterReviderade allmänna villkor för handel med finansiella instrument

Reviderade allmänna villkor för handel med finansiella instrument

Tisdag, 7 juli 2009 08:24

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

 

2009-07-07

Till medlemsföretagen i Svenska Fondhandlareföreningen

Reviderade Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument samt justerade Handelsavtal, Depå-/Kontoavtal, Depåavtal och Allmänna Bestämmelser för Depå respektive Depå/Konto

Mot bakgrund av den nya Kommissionslagen, som börjar gälla den 1 oktober 2009, har föreningens regelverk setts över med särskilt fokus på Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. De nya allmänna villkoren är tillämpliga från och med den 1 oktober. Därtill föreslås en del ändringar för nya kunder i både handels- och depå/(/konto)avtal samt i de allmänna bestämmelserna för depå respektive depå/kontoavtal.

 

Avsikten har varit att i första hand göra de ändringar som behövs för anpassningen till nya Kommissionslagen. Lagstiftarens utgångspunkt, se sidan 24 i prop. 2008/09:88, att ett värdepappersinstitut som följt lagen om värdepappersmarknaden också har uppfyllt motsvarande krav i den nya Kommissionslagen har varit vägledande i arbetet. I princip har villkoren kompletterats där vi ansett att lagens strängare krav måste speglas i villkoren för gott konsumentskydd.

Vi har även passat på att införa information om användande av s.k central motpart (CCP) vid clearing och avveckling, eftersom detta kommer att bli mer vanligt under hösten. Vidare har avsnittet om insättningsgaranti och investerarskydd anpassats till nu gällande lagstiftning samt firman VPC ersatts av Euroclear Sweden. Vissa justeringar av tidsordnings- och språkkaraktär har också gjorts i avsikt att underlätta läsningen.

Sammantaget torde ingen av ändringarna innebära några ytterligare ”pålagor” för kunderna.

Observera att samtliga villkor, bestämmelser och avtal är skrivna för kreditinstitut inklusive värdepappersbolag som har rätt att ta emot medel på konto och utgår därmed från att det inte behövs ett uttryckligt godkännande att sammanblanda kunders medel med egna medel.

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN