StartsidaOm föreningen

Vår uppgift

Svenska Fondhandlareföreningen (Föreningen) representerar gemensamma intressen hos de företag som driver värdepappersrörelse i Sverige. Föreningen grundades 1908 och har för närvarande 29 banker och värdepappersbolag som medlemmar.

Föreningens övergripande mål är en sund, stark och effektiv svensk värdepappersmarknad. För detta bedriver Föreningen påverkansarbete på lång sikt i syfte att verka för ett högt förtroende för den svenska värdepappersmarknaden. Påverkansarbetet sker exempelvis genom utarbetandet av remissvar inom de sakområden som är av vikt för medlemmarna, medverkan i statliga kommittéer och arbetsgrupper eller via arbete i internationella organ.

Svenska Fondhandlareföreningens Service AB (Bolaget) är ett helägt dotterbolag till Föreningen. Bolaget syftar till att ge service till medlemmarna, bland annat genom informations- och kunskapsförmedling i frågor av gemensamt intresse. Bolaget tillhandahåller värdepappersinstituten tjänster i form av bevakning av regelutvecklingen, utveckling av tolkningsdokument, gemensam identifiering av frågor som kan lösas tillsammans såsom utveckling av standardavtal och tolkningsdokument. Informationsarbete sker bl. a. genom att beskriva effekterna av de olika regelförslag som kommer från myndigheter.

Bolaget lämnar också tjänster till värdepappersinstitut som är arrangörer av strukturerade produkter. Denna verksamhet bedrivs under den särskilt registrerade bifirman Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och finansieras helt av till dessa tjänster anslutna värdepappersinstitut.  

Det finns också två stiftelser som ansluter till Föreningens verksamhet; Stiftelsen Svenska Fondhandlareföreningens Understödsfond och Stiftelsen Aronowitschska Understödsfonden. Stiftelsen Svenska Fondhandlareföreningens Understödsfond, som har en identisk styrelse med Föreningens, har till ändamål att lämna understöd åt behövande personer anställda inom medlemsföretagen liksom att främja forskning och utbildning inom svensk finansmarknad. Stiftelsen Aronowitschska Understödsfonden, som förvaltas av Föreningens styrelse, har som ändamål att understödja avlidna medlemmars änkor eller oförsörjda barn liksom att ge stöd åt barn till anställda eller tidigare anställda i medlemsföretagen, till behövande i medlemsföretagen eller ge bidrag till studier eller vidareutbildning.  

Svenska Fondhandlareföreningens dotterbolag SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering och disciplinförfarande för anställda på den svenska finansmarknaden. Syftet är att säkra kompetensen i marknaden och därmed bidra till allmänhetens förtroende för marknaden och branschen.

Svenska Fondhandlareföreningen samarbetar under betäckningen Nordic Securities Association, NSA, med motsvarande nordiska organisationer. Föreningen deltar i European Banking Federation's (EBF) arbete på värdepappersområdet. Föreningen är också medlem av International Council of Securities Associations, (ICSA), som är en global intresseorganisation.   

Urban Funered är VD för Svenska Fondhandlareföreningen.