Arbetsgrupper

Fondhandlareföreningen har stående arbetsgrupper med medlemsrepresentanter. Huvudarbetsgrupper är Compliancegruppen, Juristgruppen, Marknadsplatsgruppen, Penningmarknadsrådet, Post-Trade Policygruppen och SPIS Branschråd. Till dessa finns ett antal undergrupper. Utöver de stående grupperna finns ad hoc-grupper för aktuella frågor t ex för MiFIDII/MiFIR, EMIR och CSDR relaterade frågor.

Compliancegruppen
Compliancegruppen behandlar gemensamma frågor som rör compliance i medlemsföretagen och utgör ett forum för information, diskussion och utveckling av de frågor som uppkommer inom området.
Sammankallande: Sara Mitelman

Juristgruppen
Juristgruppen behandlar gemensamma juridiska frågor som berör medlemmarnas värdepappersrörelse inklusive utvecklingen av Svenska Fondhandlareföreningens regelverk. Gruppen behandlar också remisser som kommer till föreningen från myndigheter, regeringen och andra offentliga organ.
Sammankallande: Sara Mitelman

Marknadsplatsgruppen
Marknadsplatsgruppen behandlar huvudsakligen frågor relaterade till avistahandeln i aktier som handelsregler, handelns utveckling i allmänhet, behov av nya tjänster på marknadsplatserna och utgör en diskussionspartner för de olika handelsplatserna. Sammankallande: Vigg Troedsson

Till Marknadsplatsgruppen hör Derivatmarknadskommittéen som primärt behandlar frågor som rör handeln i standardiserade derivatinstrument. Även avvecklingsfrågor i dessa instrument berörs. Sammankallande för Derivatmarknadskommittéen är Vigg Troedsson

Penningmarknadsrådet
Penningmarknadsrådet består av de medlemmar som är återförsäljare av svenska statspapper. Rådet avhandlar främst handelsrelaterade frågor och hur handeln kan utvecklas och effektiviseras.
Sammankallande: Jenny Mannent

Till Penningmarknadsrådet hör Kreditobligationsgruppen som behandlar frågor som rör handeln i bland annat företagsobligationer. Även Ratesgruppen hör till Penningmarknadsrådet. I denna behandlas handeln mellan market makers, interbankhandeln, och villkoren för denna handel t ex vilka volymer man ska offerera, spreadar etc. Sammankallade för Kreditobligationsgruppen och Ratesgruppen är Jenny Mannent

Till Marknadsplatsgruppen och Penningmarknadsrådet hör IT-rådet som behandlar övergripande IT-frågor.  
Sammankallande för IT-rådet är Vigg Troedsson

Post-trade policy gruppen
Post-trade policy gruppen verkar för att regelverk, processer och rutiner inom (post-trade) värdekedjan för finansiella instrument i de svenska och nordiska värdepappersmarknaderna är effektiva, konkurrenskraftiga och attraktiva. Sammankallande: Jenny Mannent

Till Post-trade policygruppen hör Clearinggruppen som behandlar gemensamma frågeställningar inom clearing- och avvecklingsområdet och Kontinuitetsgruppen som behandlar värdepappersrelaterade kontinuitetsfrågor. I gruppen behandlas aktuella incidenter och erfarenheter kring övningar och planering utbyts. Sammankallande för Clearinggruppen och Kontinuitetsgruppen är Jenny Mannent

Till Post-trade policygruppen hör flera undergrupper som behandlar rapporteringsskyldighet till tillsynsmyndigheter och Trade Repositiories (TR). Grupper finns för rapportering enligt EMIR, MiFID (TRS), CSDR (Internaliserad avveckling) och SFTR.
Sammankallande för dessa grupper är Vigg Troedsson

SPIS Branschråd