Stadgar


STADGAR FÖR SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN

Antagna den 26 mars 1992 (§ 2 ändrad den 28 april 1994, §§ 2, 4 och 7 ändrade den 25 april 1996 och §§  1- 4, 8 och 23 ändrade den 16 april 2008, §§ 1, 10, 11 och 24 ändrade den 21 december 2012, § 20 ändrad den 24 april 2014 och §§ 3, 4, 14, 18, 20-22, 24 och 30 ändrade den 9 april 2019)              

Ändamål

§ 1

Föreningens ändamål är att vara en sammanslutning mellan företag som i Sverige driver värde­­pappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden eller annan därmed jämförbar rörelse på den svenska värdepappersmarknaden. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas gemen­samma intressen.

Ändamålet får på efterfrågan av föreningens medlemmar fullgöras helt eller delvis genom föreningens helägda dotterbolag Svenska Fondhandlareföreningens Serviceaktiebolag.

Medlemskap

§ 2

Till medlem i föreningen kan inväljas endast ett företag som (i) har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt endera av punkterna i 2 kap 1 § 1 - 7 lagen om värdepappersmarknaden,  (ii) på den svenska värdepappers­mark­naden driver värdepappersrörelse med stöd av tillstånd  i annat EES-land (jämför 4 kap 1 – 2 §§ lagen om värdepappersmarknaden), (iii) har tillstånd enligt 4 kap 4 § lagen om värdepappersmarknaden att driva värdepappersrörelse genom filial från ett företag som hör hemma utanför EES, eller (iv) eljest driver annan därmed jämförbar rörelse på den svenska värdepappersmarknaden. 

Föreningen kan anta associerad medlem. Det sker efter beslut av styrelsen och grundas på ett av styrelsen godkänt avtal mellan den associerade medlemmen och föreningen. För asso­cierad medlem har §§ 6 och 7 i dessa stadgar motsvarande tillämpning.

§ 3

Önskar företag bli medlem i föreningen, skall skriftlig ansökan därom inges till styrelsen, i förekommande fall åtföljd av bevis om erhållet tillstånd av finansinspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet inom EES eller i tredje land utanför EES att driva rörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, jämte en beskrivning av rörelsen.

§ 4

Ansökan om medlemskap ska prövas av styrelsen.
För medlemskap krävs därvid att samtliga i styrelsens beslut deltagande ledamöterna är ense om medlemskap. Om styrelsen avslagit ansökan om medlemskap kan sökanden få frågan prö­vad av föreningssammanträde.

När fråga om medlemskap prövas av föreningssammanträde fordras för medlemskap att minst tre fjärdedelar av de röstande biträder medlemskapet.

§ 5

Om medlems inval skall styrelsen omedelbart skriftligen under­rätta övriga med­lemmar genom att tillställa dem kopia av justerat protokoll med beslutet om inval.

§ 6

Styrelsen äger rätt att framställa, och medlem är skyldig att utan dröjsmål besvara frågor, som för viktigare föränd­ring ifråga om ägarförhållande eller ledning i medlemsföretag.

§ 7

Önskar medlem utträda ur föreningen, skall skriftlig anmälan därom göras till styrelsen. Sedan sådan anmälan kommit styrelsen till handa, skall medlemmen anses ha utträtt ur föreningen men skall dock vara skyldig erlägga årsavgift för det kalenderår, varunder anmälan om utträde gjorts, samt svara för sin andel av föreningens och det av föreningen helägda Svenska Fond­handlareföreningens Service AB:s kostnader under nio kalendermånader från och med måna­den närmast efter den då anmälan kom föreningen till handa. Om medlem träder ur föreningen till följd av sammanslagning av rörelsen eller del därav med annan kvarstående medlem skall dock inte högre avgift tas ut av den avgående medlemmen än att den sammanlagda avgiften för de båda företagen är oförändrad under den period om nio månader som nyss sagts.

Styrelsen skall omedelbart genom att tillställa föreningens medlemmar kopia av justerat pro­to­koll med anteckning om utträdet under­rätta medlem­marna när utträde skett enligt denna paragraf.

§ 8

Förfaller eller återkallas tillstånd att driva rörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden för med­lem eller upphör medlemmen att driva annan därmed jämförbar rörelse på den svenska värdepappersmarknaden som berättigar till medlemskap, upphör samtidigt medlem­skapet i före­ningen.

Medlem må i övrigt kunna uteslutas ur föreningen, om medlemmen brutit mot föreningens stadgar eller beslut eller förfarit på sätt som är till skada för medlemmens eller föreningens eller övriga medlemmars anseende.

Uppkommer anledning att ifrågasät­ta medlems medlemskap i föreningen skall styrelsen skrift­ligen underrätta den berörde medlemmen om saken och förelägga denne att inom viss tid avge förklaring. Uteblir förklaringen eller anser styrelsen att avgiven förklaring ej är tillfreds­stäl­lande, skall styrelsen hänskjuta saken, åtföljd av eget yttrande, till avgörande vid förenings­samman­träde.

För beslut om medlems uteslutande ur föreningen fordras att vid omröstningen, som skall ske med slutna sedlar, minst tre fjärdedelar av de röstande biträder detsamma.

Medlems skyldigheter

§ 9

Medlem skall ställa sig föreningens stadgar till efterrät­telse samt underkasta sig de förplik­tel­ser som beslutas av förenings­sammanträde och föreningens styrelse.

§ 10

Medlem erlägger vid inträdet, om föreningssammanträde beslutar därom, en inträdesavgift till före­ningen samt en engångsavgift till föreningens understödsfond.

Medlemskap i föreningen medför skyldighet att kvartalsvis erlägga medlemsavgift till föreningen och serviceavgift till Svenska Fondhandlareföreningens Serviceaktiebolag. 

Medlem som utträder enligt § 7 eller vars medlemskap upphör enligt § 8 äger inte återfå er­lagda avgifter.                        

§ 11

För föreningens kostnader, liksom för kostnaderna för det av föreningen helägda Svenska Fondhandlareföreningens Service AB, svarar medlemmarna enligt de principer för fördel­ning mellan dem som bestäms vid föreningssammanträde. Sådant beslut gäller till dess nytt beslut fattas vid senare förenings­sammanträde.

Styrelsen     

§ 12

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst tolv och lägst åtta leda­möter valda för ett år i sänder vid ordinarie före­nings­sammanträde. Fyllnadsval att gälla för tiden till nästa ordinarie föreningssammanträde kan äga rum vid annat föreningssammanträde.

Vid föreningssammanträde utses en av ledamöterna till ordförande i föreningen.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande.

Styrelsen skall

a)                   utse verkställande direktör i föreningen

b)                   för varje räkenskapsår avge redovisning för förvaltningen av föreningens   angelägen­heter genom avlämnande av förvaltnings­berättelse, resultaträkning och balansräkning.

§ 13              

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av föreni­ngens verkställande direktör.

Föreligger ärende om inval av ny medlem enligt § 4 eller uteslut­ning av medlem enligt § 8, skall detta anges i kallelsen.

§ 14

För beslut av styrelsen krävs att minst sex ledamöter är ense om beslutet.

Rör fråga inval av ny medlem enligt § 4 eller uteslutning av medlem enligt § 8 krävs för be­slut att minst åtta ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

När beslut skall fattas med enkel majoritet gäller vid lika röstetal i styrelsen ordförandens röst såsom styrelsens beslut.

§ 15

Ledamot av styrelsen får ej delta i behandling av fråga, som berör hans enskilda eller huvud­mannens intressen.

§ 16

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 17

Styrelsen skall tillse att föreningens medel görs räntebärande genom insättning i bank eller place­ring i värdepapper, varvid stor vikt skall läggas vid säkerheten i placeringarna.

Styrelsen får endast ingå ekonomiska förpliktelser för föreningen i enlighet med beslut av föreningssammanträde.

Firmateckning                  

§ 18

Föreningens firma tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter, av föreningens verk­stäl­lande direktör samt av styrelsen utsedda personer vilka är anställda i föreningen eller i det av föreningen helägda Svenska Fondhandlareföreningens Serviceaktiebolag två i förening.

Räkenskapsår                  

§ 19

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Revision      

§ 20

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens och verkställande direktörens för­valtning utses årligen en revisor jämte en suppleant för denne, varvid både revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade revisorer, eller ett registrerat revisorsbolag.

§ 21

Styrelsen skall minst en månad före det ordinarie förenings­sammanträde, på vilket redovis­ningshandlingarna och revisorns berättelse skall fram­läggas, till revisorn i huvudskrift eller avskrift avlämna redovisningshandlingarna för det förflutna räken­skapsåret.

§ 22

Revisorn skall senast två veckor före ordinarie föreningssam­manträde till styrelsen över­lämna sin revisionsberättelse.

Föreningssammanträde  

§ 23

Föreningen sammanträder i Stockholm till ordinarie föreningssam­manträde på bankdag i april eller maj och till annat sammanträde på kallelse av styrelsen.

Styrelsen skall kalla till extra föreningssammanträde, då minst fem av föreningens med­lem­mar därom till styrelsen gjort skriftlig anhållan. I sådan anhållan skall anges skälet till att sam­manträde påkallas.

Om tid och plats för föreningssammanträde liksom om förekom­mande ärenden skall styrelsen underrätta föreningens medlemmar genom särskilda kallelser, avsända minst åtta dagar före sammanträdet.

Styrelsen skall under minst en vecka närmast före ordinarie föreningssam­manträde hålla redo­visningshandlingarna och revi­sion­sberät­telsen för det senaste räkenskapsåret tillgängliga för föreningens medlemmar.

§ 24 

Vid ordinarie föreningssammanträde skall bl a följande ärenden handläggas:

a)                   Fråga om kallelse till sammanträdet skett behörigen

b)                   upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

c)                   val av justeringsmän

d)                  föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

e)                   föredragning av revisorernas berättelse

f)                   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

g)                   fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

h)                   fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

i)                    Principerna för fördelning av kostnader mellan medlemmar enligt § 11 samt fastställande av eventuell inträdesavgift och eventuell engångsavgift till understödsfonden

j)                    val av ordförande och övriga styrelseledamöter

k)                   val av revisorer och suppleanter för dessa eller registrerat revisionsbolag

l)                    utseende av valberedning

m)                  övriga anmälda ärenden.

§ 25

Medlem är berättigad att få ärende upptaget till behandling vid ordinarie förenings­samman­träde, förutsatt att skriftlig anmälan därom görs till styrelsen före den 15 mars.

§ 26

Styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, vice ordf­örande leder förhandlingarna vid föreningssammanträde. Vid förhinder för båda väljes genom öppen omröstning särskild ord­förande för sammanträdet.

Vid föreningssammanträde får ej ärende företas till avgörande med mindre detsamma angivits i kallelsen.

Vid föreningssammanträde skall föras protokoll, vilket skall justeras av ordföranden jämte före­trädare för två genom öppet val utsedda medlemmar. Senast en månad efter sammanträdet skall protokollet hållas tillgängligt för föreningens medlemmar.

§ 27

Varje medlem har en röst och får på grund av fullmakt utöva rösträtt endast för en frånvarande medlem.

Med de undantag, som anges i §§ 4, 8 och 31, fattas besluten genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ingen får delta i avgörande av fråga, vari hans enskilda rätt är stridande mot föreningens eller som berör hans enskilda intresse. Styrelseledamot får sålunda inte delta i beslut om ansvars­frihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, inte heller i val av revisorer eller revisorssuppleanter.

Valberedning och val      

§ 28

Valberedning, som enligt § 24 utses på ordinarie föreningssam­manträde, skall ha två leda­möter och ha till uppgift att förbereda de val, vilka enligt dessa stadgar skall företas vid föreningssammanträde samt skall därvid särskilt tillse att sådana förslag framläggs att styrel­sen kan få en allsidig sammansätt­ning.

§ 29

Alla val sker med slutna sedlar, om någon så begär. Övriga ärenden, med undantag för fall som avses i § 8, avgörs genom öppen omröst­ning.

Stadgefrågor m m            

§ 30

För ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplös­ning erfordras antingen en­hälligt beslut av föreningssam­manträde eller beslut av två föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie, samt att förslaget vid det senare sammanträdet bifalls av minst tre fjärde­delar av de röstande.

                      ____________

 

Dessa stadgar har antagits efter beslut vid extra föreningssammanträde i Svenska Fondhandlareföreningen den 25 november 1991, vid ordinarie föreningssammanträde i föreningen den 26 mars 1992, vid ordinarie föreningssammanträde i föreningen den 25 april 1996, vid extra föreningssammanträde den 21 december 2012, vid ordinarie föreningssammanträde den 24 april 2014 och vid ordinarie föreningssammanträde den 9 april 2019, allt i enlighet med § 30 i nuvarande lydelse av föreningens stadgar.

 

                      _____________