Vi stödjer

 

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen verkar för detta ändamål genom sina sakorgan Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering med dess tekniska beredningsgrupp Expertpanelen för finansiell rapportering. 

Föreningens huvudmän är: Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens förening, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden, Nasdaq OMX Stockholm AB, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv och Svensk Försäkring.

Konsumenternas Bank- & finansbyrå
Konsumenternas Bank- & finansbyrå är en stiftelse vars styrelse är tillsatt av Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen.
Byrån är opartisk och lämnar information och vägledning i frågor som rör bank, fondbolag eller andra finansiella institut. Byrån finansieras av de tre branschorganisationerna.
 

En av byråns viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på området samt sammanställa och redovisa dessa för myndigheterna och företagen.

Ung Privatekonomi
Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdom i privatekonomi och sparande. Projektet är ett samarbete mellan Unga Aktiesparare, Aktiefrämjandet, Aktiespararna, Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Nasdaq OMX Stockholm AB samt med några noterade bolag som partners.