StartsidaPubliceratNyhetsbrevAktuellt i omvärlden

Aktuellt i omvärlden

Onsdag, 3 juni 2009 16:08

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

Aktuellt i omvärlden

3 juni 2009

Innehåll

DEN FRAMTIDA FINANSIELLA TILLSYNEN I EUROPA S.1

Den framtida finansiella tillsynen i Europa

1. Inledning

Kommissionen publicerade den 27 maj 2009 den utlovade kommunikationen om den framtida finansiella tillsynen inom EU. Kommunikationen bygger på de förslag som de Larosiere gruppen presenterade i februari 2009 och kommissionens förslag i kommunikationen ”Driving European Recovery” - COM (2009) 114 från mars samma år.

Kommissionen föreslår att den förstärkta europeiska tillsynen skall bestå av två pelare.

Den ena, European Systemic Risk Counsil (ESRC), skall övervaka och bedöma potentiella hot mot den finansiella stabiliteten som hörrör från makroekonomisk utveckling och från utveckling inom hela det finansiella systemet (macro-prudential supervision).

Den andra, European System of Financial Supervisors (ESFS), består av ett nätverk av nationella tillsynsmyndigheter som arbetar i par med en ny europisk tillsynsmyndighet för att övervaka finansiell sundhet på företagsnivå samt värna kunderna (micro-prudential supervison).

 

2. European Systemic Risk Counsil, ESRC

2.1. Uppgifter

ECSR skall ansvara för att skydda den finansiella stabiliteten genom makrotillsyn på europanivå. För att uppfylla sin funktion skall ESRC

 

 • samla och analysera all relevant information och bedöma eventuella hot mot den finansiella stabiliteten som kan härledas till makroekonomisk utveckling och till utvecklingen inom hela det finansiella systemet,
 • identifiera och prioritera sådana risker,
 • utfärda riskvarningar i de fall risken bedöms vara markant,
 • om det är nödvändigt utfärda rekommendationer på åtgärder som bör vidtas i anledning av de identifierade riskerna,
 • följa upp varningar och rekommendationer genom att ta in rapporter från dem som varningen/rekommendationen riktats till

- samarbeta med motsvarande organisationer i tredje land samt med IMF och FSB (Financial Stability Board)

 

De varningar och rekommendationer ESCR kan utfärda kan vara av mer generell natur men kan också avse individuella medlemsstater och skall innehålla en tidsram inom vilken åtgärd skall ha vidtagits. Varningar och rekommendationer skall kanaliseras via ECOFIN och/eller det nya ESFS. ESRC skall också svara för att de rekommendationer som utfärdats också följs av dem till vilka rekommendationen riktats.

ESCR kommer inte att ha någon legalt bindande befogenhet men ESCR kan förväntas utöva ett betydande inflytande över mottagaren av rekommendationen/varningen i kraft av den kvalitativa analysen som gjorts samt det faktum att centralbankschefer, tillsynsmyndigheter och kommissionen deltar i dess arbete. ESCR avgör själv om dess rekommendationer skall offentliggöras eller inte. Eftersom en rekommendation från ESCR inte är bindande skulle det kunna tänkas att effekten av rekommendationen ökar om den offentliggörs.

2.2. Sammansättning m.m.

Centralbankerna har ett grundläggande ansvar för att garantera den finansiella stabiliteten och därför bör, enligt kommissionen, centralbankscheferna i de 27 medlemsländerna samt centralbankschefen i ECB ingå i ESRC.

Det är också viktigt att de nationella tillsynsmyndigheterna deltar i arbetet i ESRC. Dessa har nämligen detaljerad kunskap om utvecklingen på de finansiella marknaderna och om de största företagen och har viktig information när det gäller att bedöma stabilitetsrisker. Därför bör ordförandena i de tre nyskapade tillsynsmyndigheterna inom ESFS liksom representanter på hög nivå från de nationella tillsynsmyndigheterna involveras i arbetet. För att arbetet skall kunna bedrivas effektivt bör det formella medlemskapet i ESRC begränsas till ordförandena i de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Respektive centralbankschef skall dock kunna åtföljas av en representant på hög nivå från den nationella tillsynsmyndigheten. Denna representant kan vara olika personer beroende på vilken fråga som skall behandlas liksom på hur den nationella tillsynen är organiserad.

Kommissionen har enligt fördraget ansvar för makroekonomisk övervakning. Kommissionen granskar och analyserar löpande den makroekonomiska utvecklingen och identifierar risker inom det finansiella området. Kommissionen har både länderspecifik kunskap och kunskap på EU-nivå och har därför goda förutsättningar att bidra till arbetet i ESRC.

Kommissionen anser att om finansministrarna fick delta i arbetet finns risk att ESRCs uppgift att lämna oberoende tekniska analyser om risker på makronivå skulle kunna uppfattas som otydlig. Eftersom budgetpolitik och skattepolitik kan bidra till men också dämpa risker när det gäller finansiell stabilitet bör dock ordföranden i Economic and Financial Committee (EFC) få delta och representera medlemsstaternas finansministrar som observatör.

Kommissionen föreslår att till ordförande i ESRC skall utses chefen för ECB och eftersom ordföranden skall vara oberoende bör vice chefen i ECB vara medlem i ESRC.

Eftersom ordföranden enligt kommissionens förslag kommer att komma från en centralbank inom Eurosystemet är det lämpligt att vice ordföranden kommer från en centralbank som står utanför detta system.

Sammantaget kommer ESRC få följande sammansättning

Medlemmar

 • Chefen för ECB, Ordförande
 • Centralbankschef (utanför euroområdet), vice ordförande
 • 26 centralbankschefer
 • Vice chefen för ECB
 • Ordförandena för de tre Europeiska tillsynsmyndigheterna
 • Representant för kommissionen

Observatörer

 • 27 representanter för de nationella tillsynsmyndigheterna
 • Ordföranden i EFC

 

En mindre styrgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden, fem centralbankschefer, ordförandena i de tre europeiska tillsynsmyndigheterna samt kommissionens representant skall svara för förberedelser inför kommitténs möten.

En rådgivande teknisk kommitté bör etableras för att biträda ESCR bland annat när det gäller att förbereda tekniska analyser i stabilitetsfrågor.

ECB skall tillhandahålla sekretariat liksom analytiska och administrativa tjänster.

 

3. European System of Financial Supervisors (ESFS)

3.1. Uppgifter

ESFS skall utgöra ett europeiskt nätverk som länkar nationella tillsynsmyndigheter med ett starkt EU-nätverk med delat och ömsesidigt ansvar. På EU-nivå ersätts de s.k. 3L3 kommittéerna med tre nya europeiska tillsynsmyndigheter; European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) och European Securities Authority (ESA). Myndigheterna skall överta de arbetsuppgifter som idag utförs av 3L3 men ska därutöver få ökat ansvar och ökade befogenheter. Befogenheterna kommer att definieras i lag.

Den dagliga tillsynen kommer även i fortsättningen att ske på nationell nivå där de nationella tillsynsmyndigheterna kvarstår som ansvariga för tillsynen av individuella företag, t.ex. när det gäller kapitaltäckning. Detta återspeglar, i vart fall för närvarande, att finansiella resurser för att rädda finansiella företag finns på medlemsstatsnivå och hos de nationella skattebetalarna. När det gäller gränsöverskridande företag kommer de kollegier som organiseras att utgöra grundbulten i tillsynssystemet och de kommer att spela en viktig roll genom att garantera ett avvägt informationsflöde mellan hemlandets och värdlandets tillsynsmyndigheter. De europeiska tillsynsmyndigheterna skall medverka som observatörer i kollegierna och kan därmed bidra till att utveckla en gemensam tillsynskultur och enhetlig tillsynspraxis.

För att kunna arbeta effektivt krävs ett mer harmoniserat finansiellt regelverk. Målet är att de regler som skall tillämpas av tillsynsmyndigheterna skall vara mer harmoniserade liksom att det krävs större enhetlighet i de nationella befogenheter och påföljder som står till deras förfogande.

För att uppnå sina mål kommer de europeiska tillsynsmyndigheterna att få verktyg för att fullgöra följande uppgifter.

 

Säkerställa enhetliga harmoniserade regler

 • Utveckla bindande standards inom specifika områden och på grundval av kriterier som kommer att anges i gemenskapslagstiftningen (t.ex. tillsynsstandard för kollegier, tekniska standarder för interna värderingsmodeller). Sådana standarder skall gälla för viss tid under förutsättning av att de godkänns av kommissionen.
 • Ta fram förklarande riktlinjer som kan användas av nationella tillsynsmyndigheter då de fattar individuella beslut, särskilt när det gäller licensiering och tillsyn av finansiella institutioner.

 

Säkerställa en korrekt tillämpning av EU regler

 • Även med ett set enhetliga harmoniserade regler kan det i vissa fall uppstå olika uppfattningar om hur dessa skall tillämpas. De europeiska tillsynsmyndigheterna skall därför ha verktyg för att garantera enhetlig tillämpning under omständigheter som klart skall framgå av gemenskapslagstiftningen.
 • En sådan omständighet kan vara då det finns olika uppfattningar mellan nationella tillsynsmyndigheter. De europeiska tillsynsmyndigheterna skall i sådant fall underlätta en dialog mellan tillsynsmyndigheterna. Kan de nationella tillsynsmyndigheterna inte enas skall som yttersta utväg de europeiska tillsynsmyndigheterna avgöra frågan.
 • Om en nationell tillsynsmyndighet gör ett uppenbart avsteg från gällande gemenskapslagstiftning skall det finnas möjlighet för de europeiska tillsynsmyndigheterna att, på eget initiativ eller på begäran från annan nationell tillsynsmyndighet eller från kommissionen, ingripa genom att anta en rekommendation riktad till den nationella tillsynsmyndigheten om att vidta rättelse inom en angiven tidsperiod. Skulle så inte ske skall förhållandet anmälas till kommissionen för åtgärder.
 • För att komma åt långsam implementering av gemenskapslagstiftning eller i brådskande fall den nationella tillsynsmyndigheten fördröjer åtgärder kan de europiska tillsynsmyndigheterna få befogenhet att fatta beslut riktade direkt mot tillsynsobjekt.

Tillförsäkra en gemensam tillsynskultur och enhetlig tillsynspraxis

 • Detta kan ske genom att de nya myndigheterna utvecklar kursprogram eller deltar som observatörer i kollegier. De kan också uppmuntra delegation av arbetsuppgifter och skyldigheter från en nationell tillsynsmyndighet till en annan.

Fullt tillsynsansvar för speciella företag

 • För vissa typer av paneuropeiska företag, såsom t.ex. CRA (kreditvärderingsinstitut) och CCP (centrala motparter), skall de europeiska tillsynsmyndigheterna ges ansvar för auktorisation och tillsyn. Ansvaret kan bland annat innefatta inspektioner och tillsynsbeslut.

Tillförsäkra en koordinerad reaktion i krissituationer

 • De europeiska tillsynsmyndigheterna skall ha en starkt vägande samordnande roll i krissituationer. De skall underlätta samarbete och utbyte av information mellan nationella tillsynsmyndigheter, kunna medla vid behov, bekräfta tillförlitligheten i sådan information som skall finnas tillgänglig för samtliga parter samt biträda relevanta myndigheter med att fatta rätt beslut.
 • De europeiska tillsynsmyndigheterna skall ges befogenhet att i krissituationer fatta brådskande beslut (t.ex. om blankning). Närmare bestämmelse om sådana beslut skall anges i gemenskapslagstiftningen.

Samla in information på mikronivå

 • De europeiska tillsynsmyndigheterna skall ha ansvar för att sammanställa all information som samlas in på mikronivå av de nationella tillsynsmyndigheterna. Informationen skall finnas för behöriga tillsynsmyndigheter och kollegier men också i aggregerad och/eller anonymiserad form till ESRC.

En internationell roll

 • De europeiska tillsynsmyndigheterna skall också kunna ges vissa uppgifter när det gäller internationella aktiviteter inklusive tekniska arrangemang med internationella organisationer eller myndigheter i tredje land på motsvarande nivå.

 

 

 

Rättsliga frågor

 • Regler för att möjligöra för de europiska tillsynsmyndigheterna att fullgöra sina arbetsuppgifter kommer att införas i relevant lagstiftning. Alla beslut som fattas av myndigheterna och kommissionen kommer att kunna överprövas av gemenskapens domstolar.

 

3.2. Sammansättning m.m.

European System of Financial Supervision kommer att ha 3 nivåer.

 1. Styrgrupp

Skall bestå av ordförandena i de tre europeiska tillsynsmyndigheterna samt representant(er?) för kommissionen

 1. Tre europeiska myndigheter, varav var och en har
 • Board of Supervisors
  • Ordförande, heltidsanställd. Nominerad efter öppet förfarande och bekräftad av parlamentet. Mandatperioden är fem år.
  • Ordförandena från aktuella nationella tillsynsmyndigheter.

Observatörer

   • En representant från kommissionen
   • En representant från ESRC
   • En representant från aktuell nationell tillsynsmyndighet i varje EFTA-EEA land
   • En representant från de två andra europeiska tillsynsmyndigheterna
 • Management Board för administrativa ärenden
  • Representanter från aktuell nationell tillsynsmyndighet
  • Representanter för kommissionen
  • Ordföranden ?
 1. Nationella tillsynsmyndigheter

 

Styrelsen, Board of Supervisors, skall ha regelbundna sammanträden. Beslut som rör tekniska regler skall fattas genom kvalificerad majoritet baserat på röststyrka enligt fördraget. För andra frågor gäller andra röstregler. Beslut om tillämpning av gällande regler skall tas med enkel majoritet baserat på en röst per person.

Varje myndighet skall ha sin egen budget som prövas av parlamentet. Medlen kan komma från EU:s budget såväl som från nationella myndigheter. Myndigheterna skall vara oberoende gentemot de Europeiska Institutionerna. De är dock fullt ansvariga inför rådet, parlamentet och kommissionen.

 

4. Vad händer nu? Några kommentarer.

Kommissionens förslag är ute på remiss till den 14 juni.

Som framgår ovan finns det ett stort antal frågetecken och oklarheter. Det rör sig om frågor om oberoende, styrning, rättsliga grunder och finansiering samt ansvarsförhållandet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna.

För att kommissionens kommunikation skulle kunna utgöra ett relevant beslutsunderlag i denna viktiga fråga behövs ett klart mer detaljerat och motiverat förslag. Avsikten är emellertid att först Ekofin och sedan Europeiska rådet i rådsslutsatser redan i juni ska ställa sig bakom förslagen i konsultationen. Det är nog tveksamt om det finns politisk vilja och mod att kräva nödvändiga förtydliganden och besked innan beslut tas. Att riskera att framställas som motståndare till en bättre finansiell tillsyn är kanske inte det rätta i dagsläget. Samtidigt så borde politikerna vara intresserade av hur ansvarsfördelningen ska ske mellan de europeiska och de nationella tillsynsmyndigheterna samt hur de europeiska tillsynsmyndigheterna ska finansieras.

En samordnad makrotillsyn (ESRC) kan enligt vår mening bidra till en bättre finansiell tillsyn och till att hot mot den finansiella stabiliteten kan upptäckas på ett tidigare stadium. Oberoende borde vara ledstjärnan vid upprättande av ESRC. Oberoende inte bara från marknadsaktörer utan även från andra viktiga beslutsfattare på denna marknad, nämligen centralbanker, tillsynsmyndigheter, finansdepartementet och kommissionen. Genom relevanta regler för styrning inklusive intressekonflikter, finansiering och uppdraget borde detta oberoende ha kunna tillgodosetts. I stället innebär förslaget att ESRC ska styras av centralbankerna med ECB i spetsen. Kommissionen och tillsynsmyndigheterna ska också få vara med. Eftersom det är finansministerierna som får ta notan om ESCR misslyckas (skattebetalarna) ska ESRC vara oberoende (sic) mot ministerierna som endast får en lyssnarpost.

Hur en effektiv och relevant styrning ska ske av ESRC är svårt att ske med en gigantisk styrelse (33 personer) ett starkt beroende av ECB och utan klara besked om finansiering.

När det gäller ESFS och de blivande europeiska tillsynsmyndigheterna är de rättsliga grunderna för deras mandat och kompetens fortfarande höljt i dimma. Gränsdragningarna mellan de europeiska tillsynsmyndigheternas ansvar och de nationella myndigheterna är också oklara och otydliga och hur den europeiska tillsynen ska finansieras är en olöst fråga. Många viktiga frågor som egentligen borde få sina svar innan politikerna fattar beslut.

 

LÄNK

Kommissionens meddelande