Nyhetsbrev

Torsdag, 3 juli 2008 15:01

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

Aktuellt i omvärlden

26 februari 2008

Innehåll

Genomlysning av marknaden för värdepapperiserade instrument s.1

Översyn av Lamfalussyprocessen s.1

CESR MiFID grupps arbetsprogram för 2008 s.3

Remiss av förslag till uppförandekod för företrädare för intressegrupper s.5

 

Genomlysning av marknaden för värdepapperiserade instrument.

Åtta europiska intresseorganisationer, däribland LIBA och EBF, har den 8 februari gentemot kommissionen åtagit sig att öka genomlysningen i transaktioner i strukturerade finansiella instrument. Åtagandet gjordes efter det att kommissionären McCreevy i ett anförande i London den 7 februari diskuterat regleringar på området. Åtagandet omfattar en ökad genomlysning av institutens exponering mot denna marknad, utökad och samlad publicering av marknadsdata samt ökad information till investerare om underliggande tillgångar, värdeförändringar i tillgångarna samt information om ändringar i ratingen. Arbetet med att ta fram riktlinjer och rekommendationer har påbörjats och avses vara avslutat vid halvårsskiftet. Fondhandlareföreningen bevakar arbetet.

En sammanfattning av åtagandena återfinns på LIBAs hemsida

 

McCreevy’s anförande

 

Översyn av Lamfalussyprocessen

ECOFIN behandlade vid sitt sammanträde i december 2007 en rapport om översyn av Lamfalussyprocesssen. ECOFIN, som konstaterade att erfarenheterna av Lamfalussyprocesssen i stort var positiva, fann att det ändå fanns åtgärder som kunde vidtas för att förbättra processen.

ECOFIN fastställde en arbetsplan för detta arbete. I arbetsplanen gavs kommissonen, EFC, FSC och nivå 3 kommittéerna uppgifter som skulle redovisas under året. Arbetsuppgifterna koncentrerades till två huvudfrågor som avsåg nivå 3 kommittéernas arbete. Den första avser frågan om att få en likformig tillsyn. Skall detta ske genom en gemensam europisk regelbok (som förordats av bl. a Italien) eller genom att tillsynsmyndigheterna samarbetar inom nivå 3 kommittéerna. Andra frågor som hör hit gäller beslutsformerna i kommittéerna. Skall det krävas enhetlighet eller skall det vara majoritetsbeslut där den som inte följer beslutet får förklara varför så inte sker? Den andra huvudfrågan rör hur tillsynen skall ske vid gränsöverskridande verksamhet och förhållandet mellan hemlandets och värdlandets tillsynsmyndigheter och frågan om en ”lead supervisor”.

Nedan redovisas de olika uppgifterna avseende nivå 3 kommittéerna. Uppställning har skett i den tidsordning då respektive åtgärd skall ha genomförts.

April 2008

 • Kommissionen skall klarlägga nivå 3-kommittéernas roll och undersöka alla möjliga förutsättningar för att stärka arbetet i kommittéerna utan att skapa obalans i nuvarande institutionella struktur och utan att minska ansvarigheten i tillsynen.
 • Rådet understryker vikten av att undersöka möjligheten att i tillsynsmyndigheternas mandat infoga uppdraget att samarbeta inom EU och verka för en enhetlig europeisk tillsyn och att beakta den finansiella stabiliteten i samtliga medlemsländer. Rådet uppdrar åt FSC och EFC att utreda denna fråga med redovisning vid ECOFIN-mötet i april.
 • Medlemsstaterna skall med hjälp av nivå 3-kommittéerna anta gemensamma system för att redovisa nationell implementering av EU-lagstiftning

Halvårsskiftet 2008

 • Nivå 3-kommittéerna bör översända ett utkast till arbetsplan till Kommissionen, Rådet och Parlamentet, så att dessa institutioner får möjlighet att lämna synpunkter på prioriteringar och råd i tillsynsfrågor i syfte att uppnå enhetlighet och samarbete. Kommittéerna skall årligen rapporteringar om hur målen uppfyllts.
 • Nivå 3-kommittéerna skall undersöka möjligheterna att stärka den nationella tillämpningen av deras riktlinjer, rekommendationer och standarder utan att reglernas karaktär som icke-bindande ändras.
 • Nivå 3-kommittéerna bör även fortsättningsvis söka fatta enhetliga beslut, men bör öka effektiviteten i sitt beslutsfattande genom att i sina arbetsordningar införa möjligheten till majoritetsbeslut när detta är nödvändigt. Eftersom besluten inte är bindande skall de som inte följer beslutet offentligt förklara varför så inte sker.
 • Nivå 3-kommittéerna skall undersöka möjligheten att fastställa riktlinjer för tillsynskollegier i syfte att få stadga i arbetet och en effektiv beslutsprocess. Vidare bör kommittéerna granska hur praxis mellan de olika kollegierna stämmer överens samt delge kollegierna bästa praxis.
 • Nivå 3-kommittéerna skall skapa ett EU-gemensamt rapporteringsformat med sikte på att reducera rapporteringskostnaderna för industrin.
 • Kommissionen och nivå 3-kommittéerna skall vid halvårsskiftet 2008 har tagit fram en tidplan för att övergå till en EU-gemensamt rapporteringsformat.

Utgången 2008

 • Kommissionen bör, i samarbete med nivå 3-kommittéerna, genomföra sektorövergripande fallstudie över hur respektive tillsynsmyndighets befogenhet sammanhänger, överensstämmer och praktiskt utnyttjas samt skillnader i sanktionssystemet. Undersökningen bör särskilt granska om sanktionsbefogenheterna har tillräckligt likvärdig effekt.
 • Uppdrar år Kommissionen att ekonomiskt bidra till nivå 3-kommittéerna för kostnader som de har åtaganden baserade på EU-lagstiftning såsom t.ex. transaktionsrapporteringen.
 • Kommissionen skall undersöka möjligheterna att lämna ekonomiskt bidrag till nivå 3-kommittéerna för att utveckla gemensamma utvecklings- och utbytesprogram.
 • Uppdrar åt Kommissionen att göra en översyn av direktiven inom området finansiella tjänster i syfte att möjliggöra en frivillig delegation av tillsynsuppgifter. Kommissionen skall vidare, tillsammans med nivå 3-kommittéerna, undersöka möjligheten att frivilligt delegera tillsynskompetens.
 • Kommissionen bör, med assistans från nivå 3-kommittéerna, se över direktiven inom området finansiella tjänster för att försäkra sig om de bestämmelser som stödjer samarbetet på tillsynsområdet och utbyte av information mellan tillsynsmyndigheterna är tillfredsställande.
 • Kommissionen bör, i samarbete med nivå 3-kommittéerna, granska skillnaderna mellan de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter och mål och, om så bedöms nödvändigt, i tillämpligt direktiv fastställa lämpliga befogenheter för att säkra en riktig implementering av direktivet i medlemsländerna (det senare vid utgången av 2009).

Fondhandlareföreningen följer frågorna och anordnar i början på mars ett seminarium om översynen till vilket företrädare för medlemsföretagen och de skandinaviska systerorganisationerna inbjudits. Medverkande vid seminarier är företrädare för finansdepartementet, LIBA och CEBS.

 

ECOFINS slutsatser om Lamfalussyprocessen, länk

 

CESR MiFID grupps arbetsprogramlan för 2008

 

CESRs MiFID grupp har fastställt sin arbetsplan för 2008. Arbetsplanen är uppdelad i sex avsnitt.

 1. Uppdrag från kommissionen
 2. Upprättandet av CESRs MiFID Q&A    
 3. Särskida områden     
 4. Tillsynsarbete
 5. Tekniska frågor för tillämpning av nivå 2
 6. Samarbete med övriga kommittéer av tillsynspersoner

 

Uppdrag från kommissionen berör

 

 • anknutna ombud
 • undantaget för företag som handlar i råvaruderivat
 • telefoninspelning
 • borttagande av hinder för konsolidering på europanivå av information som handelsplatser skall publicera
 • tillämpning av bestämmelsen om systematiska internaliserare
 • lämpligheten av gällande definition av transaktion, tabellerna i bilaga 2 till förordningen samt kriterierna för att bestämma likvida aktier
 • översyn av tabell 4 i förordningen (trösklar och tidsfrister för uppskjutet offentliggörande)
 • lista över likvärdiga marknader i tredje land (MiFID 19.6)

 

Q&A (question and answers)

 

CESR konstaterar att de svar som CSER lämnar inte är legat bindande men att de kan ha legala effekter. CESR avvisar tanken på att låta svaren föregås av någon form av samråd med marknaden, något som fondhandlareföreningen i sitt remissvar över utkastet till arbetsplan framhållit som lämpligt. Mot bakgrund av den praktiska betydelse svaren kan komma att få har EBF i skrivelse till Kommissionen begärt ytterligare klarlägganden samt upprepat förslaget med någon form av medverkan från marknaden när svaren utformas.

 

Särskilda områden

 

Som särskilda områden som komma att behandlas nämns

 

 • best execution
 • conflict of interests
 • soft commission and unbundling
 • lämplighets- och passandefrågor
 • komplexa och icke komplexa instrument
 • information till icke-professionell kund
 • outsorcing till företag som inte står under tillsyn
 • marknaderna funktionssätt
 • kalkylering och publicering av olika data

 

Länk till CESR MiFID Group Workplan 2008

 

 

Remiss av förslag till uppförandekod för företrädare för intressegrupper

Kommissionen har på remiss sänt ut et förslag till uppförandekod för företrädare för intressegrupper. Förslaget innehåller ett antal grundläggande regler för hur företrädare för intressegrupper skall uppträda i sitt arbete i syfte att söka utöva inflytande över EU-institutionernas utformning av åtgärder inom olika politikområden och över deras beslutsprocessor. Förslaget innebär att en lobbyist frivilligt kan anmäla sig till ett register och i och med det godkänna koden och förbinda sig att följa denna. En registrerad lobbyist skall redovisa hur de finansieras. För ”in-house” lobbyister och branschorganisationer skall t.ex. anges en uppskattad kostnad för direkt lobbying mot EU-institutioner. Bryter en lobbyist mot reglerna stryks han ur registret och han röst kommer därefter att ges samma tyngd som en enskild medborgares.

LIBA har i sitt yttrande påpekat att koden bör omfatta registrerade juridiska personer och att dessa ansvara för att dess personal följer koden. LIBA pekar på flera oklarheter som gäller då någon bryter mot koden. Det finns inga bestämmelser om vem som avgör om någon brutit mot och inte heller några bestämmelser om överklagande av ett beslut att avföras ur registret. LIBA anser att det krävs förtydliganden i dessa och andra frågor rörande registret och anser att dessa kräver ytterligare överväganden från kommissionens sida varefter en ny remissomgång bör genomföras.

Fondhandlareföreningen har tillsammans med Finish Association of Securities Dealers i yttrande, med något tillägg, anslutet sig till vad LIBA anfört i sitt yttrande..

Utkast till uppförandekod för lobbyister

Grönpapper, bakgrundsdokument

Yttrande, LIBA

Yttrande, Fondhandlareföreningen

2008-02-26