Nyhetsbrev

Torsdag, 3 juli 2008 16:01

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

Aktuellt i omvärlden

28 APRIL 2008

Innehåll

MiFID Guide för icke-professionella kunder s.1

ECOFIN, informellt möte 4-5 april s.1

CESR lanserar MiFID Q&A  s.3

Tillägg till kapitaltäckningsdirektivet s.4

CESR vidtar åtgärder för att stärka för förtroendet för marknaden s.5

Uppdatering av direktivet för slutlig avveckling och direktivet för ställande

av finansiell säkerhet s.6

Notiser s.6

 

 

CESR publicerar en MiFid guide för Icke-professionella kunder

The Committee of European Securities Regulators (CESR) publicerade i mars ett informationsmaterial om MiFID riktat till icke-professionella kunder. Syftet med informationsmaterialet är att på ett enkelt sätt förklara de skyddsregler som gäller för icke-professionella kunder enligt den lagstiftning som implementerats Europa som en följd av MiFID.

 

Informationsmaterialet är ursprungligen finns på engelska men tanken är att det skall översättas till flera språk genom de nationella tillsynsmyndigheternas försorg. Hittills har det översatts till ungerska och spanska. Det finns för närvarande inga uppgifter om det kommer att göras en översättning till svenska.

 

CESR Guide, länk,

 

ECOFIN, informellt möte 4-5 april

Vid sitt informella möte i Slovenien den 4 – 5 april behandlade ECOFIN främst uppföljning av arbetsplanen för finansiell stabilitet från oktober 2007 och arbetsplanen från december 2007 för översyn av Lamfalussyprocessen. Vad som framkommit vid mötet har endast meddelats vis några korta pressmeddelanden från presidentskapet. Några handlingar från rådet har inte offentliggjorts.

Finansiell tillsyn

 

Ecofin beslöt att uppmana medlemsländerna att i de nationella tillsynsmyndigheternas arbetsordningar eller motsvarande ta in ett uppdrag att samarbeta med övriga tillsynsmyndigheter inom Europa. Vidare beslöt man att ytterligare stärka arbetet i nivå 3-kommittéerna samtidigt som dess roller skulle ses över. Kommittéerna skulle vidare få i uppdrag att ytterligare bidra till samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna samtidigt som man fick ett uppdrag att övervaka den finansiella stabiliteten i Europa.

När det gällde frågan om omvandla nivå 3 kommittéerna till någon form av agency att konstaterade ECOFIN att det fanns en bred enighet bland deltagarna om att inte förändra kommittéernas legala status.

Man kom vidare överens om att i utökad omfattning använda tillsynskollegier för att förstärka tillsynen av gränsöverskridande företagsgrupper. Kommittéernas roll när det gäller att organisera samarbete och att utbyta information mellan deltagande myndigheter bör förstärkas och utvecklas.

ECOFIN beslöt också att fortsätta arbeta för en ökad likformighet i tillsynen av finansiella grupper som har verksamhet i två eller fler medlemsländer. För att uppnå detta skulle arbetet med att skapa en likformig finansiell rapportering och rapportering för tillsyn påskyndas.

Finansiell stabilitet

Ett nytt kompletterande Memorandum of Understanding, (MoU) träffades mellan tillsyndmyndigheterna, centralbankerna och finansministrarna . Det nya avtalet kompletterade tidigare MoU från 2005 på två sätt. Det nya avtalet innefattar allmänna principer för gränsöverskridande krishantering, ett allmänt regelverk för att analysera den systempåverkan av en finansiell kris samt en allmänt praktisk guide i krishantering. Det nya avtalet omfattar också en större del av marknaden och inkluderar nu, utöver bankmarknaden, även marknaderna för värdepapper, försäkring och pensioner.

För att öka genomlysningen och återskapa förtroende uppmanade ECOFIN de finansiella företagen att omedelbart och fullständigt i den externa rapporteringen redovisa riskexponeringar och förluster både i och utanför balansräkningen. CEBS hade granskat redovisningspraxis avseende värdepapperisering och strukturerade produkter och konstaterat att praxis är olika. ECOFIN uppmanar tillsynsmyndigheterna att komma med kompletterande Guidelines för sådan vid halvårsskiftet.

ECOFIN konstaterar på initiativ av kommissionen arbetar att den Europiska bank- och värdepapperiseringsinsdustrin med ett flertal förslag för att öka genomlysning avseende marknaden för strukturerade produkter, vilket skall vara slutfört i juni 2008. (Se förra nyhetsbrevet). Om marknaden lyckas ta fram ett tillräckligt bra förslag kan man eventuellt undvika en ökad reglering.

För att förbättra värderingsstandarden uppmanades tillsynsmyndigheter och de som beslutar om redovisningsstandard att se till att existerande regelverk för finansiell rapportering fungerar på ett korrekt sätt och att det finns klara riktlinjer för värdering som kan appliceras på ett enhetligt sätt på alla typer av institutioner. Skälet härtill är att när marknadsvärdering inte kunnat tillämpas på grund av avsaknad av marknadskurser har många företag tvingats använda sig av modeller för värdering. Dessa modeller har tillämpats på olika sätt och därigenom resulterat i olika värderingar. Der finns en allmän syn att ökad reglering av området är nödvändigt.

ECOFIN konstaterade också att kommissionen avser att föreslå ändringar i kapitaltäckningsdirektivet. Förslagen omfattar ändringar i reglerna om värdepapperisering, stora exponeringar och hybridkapitalinstrument. Förslagen kommer också att ta hänsyn till det arbete som pågår inom Baselkommittén. Kommittén kommer i juli att publicera ett förslag till nya regler för likviditetsriskhantering och kommissionen avser att ta in dessa i kapitaltäckningsdirektivet.

Slutligen konstaterade ECOFIN att ratinginstituten har meddelat att de kommer att vidta självreglerande åtgärder för att stärka integriteten i ratingprocessen, för att försäkra dess oberoende, för att öka genomlysningen avseende risk i värderingsmetoden och för att öka kunskapen och förståelsen för rating i marknaden. ECOFIN uppmanar ratingindustrin att snarast komma med en handlingsplan avseende planerade initiativ. ECOFIN kommer innan sommaren att diskutera en utvärdering av ratinginstitutens roll när det gäller strukturerad finansiering och i processen att värdera komplexa finansiella produkter. CESR väntas i maj komma med sitt slutliga förslag vad gäller ratinginstituten.

 

Infrastruktur

Finansministrarna och centralbankscheferna diskuterade de framsteg som gjorts när det gäller att förbättra infrastrukturen för clearing och settlement och kunde konstatera att avsevärda framsteg hade skett både när det gällde privat och offentlig sektor men att ansträngningar måste fortsätta främst på följande områden.

Alla tre pelare som ingick i den kod som industrin hade kommit överens om i november var nu på plats och hade lett till genomlysning av priset och en sänkning av avgifter post-trade. Det var nu enlig ECOFIN viktigt att dessa fördelar också fördes vidare till slutkunderna.

Trots att ett antal åtgärder vidtagits för att avlägsna de s.k. ”Giovanni barriers” krävdes ytterligare åtgärder för att få bort skattemässiga och legala hinder för en integrerad clearing och settlement i EU. För detta ändamål borde det pågående tekniska arbetet resultera i en exakt handlingsplan som garanterar snabba framsteg på området.

Ministrarna och centralbankscheferna kom också överens om att få en likformighet i vad som kunde anses var säkra och sunda regler för post-trading och uppmanade CESR att tillsammans med ESCB ta fram rekommendationer till myndigheterna för en gemensam praxis.

Ministrarna och centralbankscheferna var också ense om att dess frågor skulle behandlas mer i detalj vid ECOFIN-mötet den 3 juni 2008.

Statement - Financial Stability, länk

Memorandum of Understanding, länk

EU financial markets infrastructures, länk

Slovenian Presidency on supervision and crisis management, länk

 

CESR lanserar MiFID Q&A

I april 2008 lanserade CESR sina sedan tidigare aviserade Q& A avseende MiFID. Bakgrunden är att implementeringen av MiFID nu befinner sig ett sådant skede att många frågor uppstår som rör rent praktisk tillämpning av bestämmelserna och marknadsaktörerna vänder sig ofta till CESR:s medlemmar för att få svar på dessa frågor. Modellen med Q&A syftar till att åstadkomma klarhet i sådana frågor där det finns behov av en gemensam syn från EU:s tillsynsmyndigheter.

CESR framhåller att de svar som lämnas inte utgör någon form av standards, guidelines eller rekommendationer och de är inte legalt bindande, vilket för övrigt gäller alla nivå 3 regler. CESR menar dock att svaren kan ha juridiska effekter genom att de vid domstol kan komma att åberopas som stöd för tolkning av nivå 1 och nivå 2 regler. De kan också få betydelse för åtgärder som vidtas av tillsynsmyndigheten samtidigt som de ger möjlighet för marknadsaktörerna att förutse åtgärder från tillsynsmyndigheternas sida.

CESR:s Q&A ger upphov till ett flertal frågetecken. Vilken status har de? Hur arbetas svaren fram och hur uppdateras dessa vid ändrade förhållande. Hur förhåller sig CESR Q&A till kommissionens motsvarande Q&A och hur sker gränsdragningen mellan dessa.

Inom ramen för samarbetet i European Forum of Securities Associations (EFSA) har dessa frågor diskuterats och EFSA har i skrivelse den 24 april redovisat organisationens synpunkter och begärt ett sammanträffande med företrädare för CESR för en fortsatt dialog. Skrivelsen finns tillgänglig på föreningens kansli.

CESR Q&A, länk

 

tillägg till kapitaltäckningsdirektivet

Kommissionen har på remiss sänt ut ett arbetsdokument med förslag till tillägg till Kapitaltäckningsdirektivet. Förslaget har utarbetats mot bakgrund av diskussioner om direktivet som förts i olika fora.

Arbetsdokumentet behandlar stora exponeringar, hybridkapitalinstrument, tillsynsfrågor, undantaget för kooperativa banker samt vissa tekniska tillägg. Remisstiden utgår den 16 juni 2008. Kommissionen kommer senare att utarbeta ett formellt förslag som beräknas kunna antas i september. Förslaget innefattar bland annat följande.

Stora exponeringar. Nuvarande kapitaltäckningsdirektiv behöver uppdateras med hänsyn till marknadens utveckling och den utveckling som skett riskhantering inom företagen. När det gäller interbankexponering förslås en limit som innebär det högsta av 25 % av bankens egna kapital eller ett viss (x) anta euro. CEBS har föreslagit att x skall motsvara 150 miljoner euro. Kommissionen efterlyser synpunkter på om 150 miljoner euro är en lämplig gräns för exponeringar interbank och hur ett sådant förslag påverkar bankens dagliga finansieringsbehov men även behovet under längre tid. Förslaget innebär också att alla interbankexponeringar skall åläggas en limit på 25 % oavsett löptid.

Hybridkapitalinstrument. Kommissionen avser att överföra 1998 års Baselöverenskommelse om hybridkapitalinstrument till EU-lagstiftning. Förslaget syftar till att åstadkomma en gemensam tolkning av de tre avgörande kriterierna för hybridkapital; det skall vara permanent, det skall ha en förmåga att absorbera förluster och betalningar avseende avkastning på kapitalet skall vara flexibla. Vidare avser förslaget skapa en harmoniserad kvantitativ gräns för hur mycket hybridkapital kan accepteras som eget kapital. Slutligen skall det finnas en övergångsbestämmelse för instrument som redan utgivits och som skall medge en rimlig övergångsperiod.

Tillsynsfrågor. När det gäller tillsynsfrågor rör förslagen en förstärkning av tillsynsmyndighetens i värdlandets rätt till information i när det systemväsentliga filialer. Vidare vill kommissionen förstärka samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och klargöra deras uppdrag och ansvar. Kommissionen vill också att tillsynsmyndigheterna tar hänsyn till oro för den finansiella stabilitet i samtliga medlemsländer som är berörda samt. Slutligen vill kommissionen klarlägga den legala strukturen för att förmedla information till finansministerier och centralbanker.

Undantag för kooperativa banker. Kooperativa banker är undantagna från vissa bestämmelser i kapitaltäckningsdirektivet. För att undantaget skall gälla krävs att vissa åtgärder vidtagits före 1979. För att kunna behandla samtliga kooperativa banker på ett enhetligt sätt förslår kommissionen att kravet på viss åtgärd vidtagits före viss tidpunk upphövs.

Kommissionens förslag innehåller också ett antal s.k. tekniska ändringar. Vad dessa innebär har dock inte närmare redovisats och är inte heller helt enkelt att kartlägga.

Förslag till tillägg till kapitaltäckningsdirektivet, länk

 

CESR vidtar åtgärder för stärka för förtroendet för marknaden

CESR har i pressmeddelande den 17 april 2008 redovisat ett antal åtgärder som man avser att vidta i syfte att stärka förtroendet för de finansiella marknaderna.

- CESR håller på att färdigställa sina råd till kommissionen om Credit Rating Agencies (CRAs) och strukturerad finansiering,

- CESR skall söka öka samarbetet mellan CERSs medlemmar i gemensamma undersökningar om marknadsmissbruk i som kan förekomma i perioder av marknadsturbulens,

- CESR skall söka underlätta en likformig tolkning när det gäller värdering av illikvida finansiella instrument hos noterade företag,

- CESR kommer att granska de slutsatser CESR gjort i sitt råd till kommissionen om marknadsgenomlysning av andra marknader än aktiemarknaden. CESR kommer särskilt att fokusera på genomlysningen efter handel på både den s.k. wholesalemarknaden och retailmarknaden,

- CESR skall undersöka om det är möjligt att skapa en enhetlig metod för att identifiera och hantera risk och om man kan utveckla gemensamma principer för riskmanagement,

- CESR skall skapa en struktur för en periodisk rapportering till Financial Stability Table of the Economic and Financial Committeé för att göra det lättare att upptäcka större potentiella risker i de finansiella marknaderna.

CESR pressmeddelande, länk

Uppdatering av direktivet för slutlig avveckling och direktivet för ställande av finansiell säkerhet

Kommissionen har lagt fram förslag som syftar till att uppdatera dels direktivet om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (Settlement and Finality Directive, SFD) och direktivet om ställande av finansiell säkerhet (Financial Collateral Directive, FCD) så att dessa kommer i överensstämmelse med den senaste utvecklingen på marknaden.

SFD skall ge skydd för system för avveckling av betalnings- och värdepapperstransaktioner i händelse av att en deltagare inte kan fullgöra sina åtaganden. FCD reglerar och syftar till att underlätta användandet av finansiella säkerheter över gränserna.

Förslagen innebär inte några omfattande förändringar i direktiven, utan skall mer ses som en anpassning utvecklingen på marknaden. De viktigaste ändringarna innebär

- Uttryckligt skydd enligt SFD för avvecklingstjänster som sker under natten och för samverkande system

- En utökning av de tillgångar som omfattas FCD till bland annat sådana kreditfordringar som godtas som säkerhet av centralbankerna för kredittransaktioner

- Ett antal förenklingar och förtydliganden

Färslag om ändring av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring avbetalningar och värdepapper och direktiv 2002/47/EG om ställande av finansiellsäkerhet med avseende på sammanlänkade system och kreditfordringar, länk,

NOTISEr

Fondhandlareföreningen genomförde den 7 mars ett seminarium om utvärdering av Lamfalussy-processen innefattande bland annat den nivå 3-gruppernas framtida status och uppgifter. Powerpoint-bilder och annat material finns tillgängligt på föreningens kansli.

Den 9 april 2008 träffades de nordiska marknadsplatsgrupperna i Stockholm. Man konstaterade att det fanns en positiv syn på att utveckla nordiskt samarbete på området. På mötet behandlades frågor rörande Nasdaq OMX:s regelverk samt diskuterade för- och nackdelar med en CCP. Mötesanteckningar finns tillgängliga på föreningens kansli. Nästa möte för de nordiska marknadsplatsgrupperna blir i Köpenhamn men tidpunkten är ännu inte fastställd.

Den 17 april 2008 träffades Marknadsplatsgruppen och Marknadsövervakning på Stockholmsbörsen. Vid mötet diskuterades Circuit Breakers, Trading Safeguards och Cancellation Guidelines. Noteringar från mötet finns tillgängliga på föreningens kansli.

En gång i halvåret träffas de nordiska fondhandlarföreningarna för att behandla frågor av gemensamt intresse. Nästa möte äger rum den 4 maj 2008 i Köpenhamn.

Den 8 – 11 juli 2008 maj håller ICSA, International Council of Securities Associations sitt årsmöte i Seoul, Korea. Fondhandlareföreningen representeras vid årsmötet av Kerstin Hermansson.