Nyhetsbrev

Torsdag, 3 juli 2008 16:04

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

Aktuellt i omvärlden

28 Maj 2008

Innehåll

ECOFIN 14 maj 2008 s.1

CESR om CRA s.2

CESR konsulterar om marknadsmissbruksdirektivet s.3

CEBS och CESR, konsultation om råvaror s.3

Kommissionen konsulterar om nivå 3-kommittéerna s.4

Notiser s.5

 

 

ECOFIN, möte i bryssel den 14 maj

Vid sitt möte i Bryssel den 14 maj 2008 behandlade ECOFIN bland annat den finansiella tillsynen och den finansiella stabiliteten. Vidare beslöt man uppdatera färdplanen. Rådets slutsatser överensstämmer i stort med rådets slutsatser från tidigare möten i oktober och december 2007 och i mars och april 2008. Några huvudpunkter.

► I tillsynsmyndigheternas nationella arbetsordning skall intas bestämmelser om samarbete med andra tillsynsmyndigheter inom EU.

► Förbättra funktionen hos nivå 3-kommittéerna genom bland annat översyn av besluten att inrätta grupperna samt genom att ge grupperna explicita skyldigheter.

► Undersöka vilka uppgifter som skall åläggas nivå 3-kommittéerna samt undersöka vilka legala verktyg som behövs för att uppgifterna skall kunna fullgöras.

► Se till att tillräckliga ekonomiska och personella resurser ställs till tillsynsmyndigheternas förfogande.

► Förbättrad tillsyn av gränsöverskridande finansiella företag bland annat genom att stärka kollegier av tillsynsmyndigheter

► Genomförande av en EU-gemensam krisövning i september 2009.

► Förbättra insättarskyddet inom EU. Frågan skall diskuteras vid ECOFINs möte i juni och Kommissionen skall i september 2008 presentera resultatet av sitt arbete med insättarskyddet.

Betträffande den uppdaterade färdplanen märks följande hållpunkter.

Vid halvårsskiftet 2008 väntas förslag från nivå 3-kommittéerna om kollegier samt om introduktion av QMV (qualified majority voting) och följ eller förklara beslut för nivå 3-kommitterna. I september 2008 väntas beslut om nivå 3-kommittéernas uppgifter och legala verktyg. I slutet av året väntas Kommissionens översyn av sina beslut att inrätta respektive nivå 3-kommitté och vid halvårsskiftet 2009 skall bestämmelser om EU-samarbete ha intagits i tillsynsmyndigheternas arbetsordningar.

ECOFIN diskuterade också finansiell utbildning av konsumenter. Som underlag hade man ett av Kommissionen i december 2007 publicerat meddelande om finansiell utbildning. ECOFIN uppmanade medlemsländerna att öka sina ansträngningar att tillhandahålla finansiell utbildning till medborgarna, att öka medvetenheten av hur viktig kunskapen är för den privata ekonomin samt att överväga att införa ämnet i skolan men att även ha utbildning för andra åldersgrupper.

Länk till Kommissionens meddelande om finansiell utbildning.

 

ECOFINs slutsatser, länk till pressmeddelande

 

CESR om credit rating institute, cra

På begäran av Kommissionen har CESR granskat hur ratinginstituten följt IOSCOs frivilliga uppförandekod samt ratinginstitutens roll när det gäller strukturerad finansiering. CESR har också haft i uppdrag att överväga ett eventuellt behov av regleringar inom detta område. Arbetet med att utarbeta rapporten, som avlämnades den 19 maj, har letts av Ingrid Bonde.

I rapporten läggs förslag för att öka integriteten och kvaliteten i ratingprocessen. CESR föreslår att Kommissionen snarast skapar ett internationellt organ som skall utveckla en internationell standard som ligger i linje den som antagits av IOSCO samt övervaka att denna följs. Organet bör bestå av företrädare för investerare, emittenter och banker och till sin natur vara internationellt. Även ratinginstituten bör ingå i organet när det gäller att sätta standards men inte då organet fullgör sin övervakande roll. Medlemmarna skall utses av det internationella tillsynssamfundet och vara ansvariga inför dem som utsett dem.

Kan inte överenskommelse träffas internationellt bör inledningsvis organet inrättas på EU-nivå.

Skulle marknadens parter inte stödja förslaget eller skulle organet misslyckas med sina uppgifter bör tillsynsmyndigheterna ingripa och säkra integriteten och kvalitén i ratingprocessen.

Rapporten innehåller också ett avsnitt med rekommendationer inom de områden som analyserats av CESR och omfattar genomlysning, personal, övervakning samt intressekonflikter.

Slutligen innehåller rapporten en analys av hur ratinginstitutens uppförandekoder ändrats i syfte att få dessa i överensstämmelse med IOSCO-koden.

CESR´s second report to the European Commission on the compliance of credit rating agencies with the IOSCO Code. The role of credit rating agencies in structured finance

 

CESR konsultation om Marknadsmissbruksdirektivet

CESR har publicerat en konsultation som innehåller guidance och information om den dagliga tillämpningen av marknadsmissbruksdirektivet. Konsultationen avser nivå tre och är den tredje i ordningen.

Konsultationen behandlar dels harmonisering av kraven på insiderlistan dels rapportering av misstänkta transaktioner. Konsultationen bygger på fyra års erfarenhet av tillämpning av direktivet.

Under harmoniseringen av kraven på insiderlistan diskuteras vem som skall finnas på listan och CESR konstaterar i anslutning härtill att listan ofta är alltför omfattande. Vidare diskuteras möjligheten att överlåta åt tredje part att upprätta listan samt vid vilka tillfällen listan skall lämnas till tillsynsmyndigheten.

I avsnittet om rapporteringen av misstänkta transaktioner diskuteras under vilka omständigheter rapportering skall ske samt vad som skall inkluderas i rapporten. CESR uppmanar vidare företagen att spara noteringar i de fall misstänkta transaktioner undersökts men inte rapporterats.

Konsultationen utmynnar i frågan om det finns ytterligare frågor för CESR att överväga inom berörda områden. Konsultationen avslutas den 30 september 2008.

 

Draft Third set of CESR Guidance on the Operation of the Market Abuse Directiva

 

CEBS och CESR, konsultation om råvaror

CEBS och CESR har gemensamt publicerat en konsultation som avser reglering av företag som tillhandahåller investeringstjänster som avser råvaror och exotiska derivat. Med exotiska derivat avses i detta sammanhang sådana derivat som anges i Bilaga 1 till MiFID, avsnitt C punkten 10 (kontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter, utsläppsrätter, inflationstakt eller annan officiell statistik som underliggande).

I dokumentet analyseras förekomsten av marknadsmisslyckanden i marknaden för råvaruderivat och exotiska derivat. Analysen fokuseras på misslyckanden kopplade till asymmetrisk information och negativ yttre påverkan.

I dokumentet analyseras vidare misslyckanden när det gäller reglering av företag som tillhandahåller investeringstjänster i derivat på råvarumarknaden och diskuteras om detta kan ha betydelse för konkurrenssituationen.

Därefter diskuteras om MiFID:s regler respektive reglerna i CRD på ett lämpligt sätt kan ta hand om de imperfektioner analyserna påvisat eller om det finns behov av tillägg till dessa direktiv. Ett antal olika alternativ diskuteras.

Konsultationen pågår till den 1 augusti 2008.

CEBS and CSR joint consultation paper on commodities

 

Kommissionens Konsultation om tillägg till besluten att inrätta CESR, CEBS & CEIOPS

Kommissionen utfärdade den 23 maj en konsultation om tillägg till Kommissionens beslut att inrätta CESR, CEBS och CEIOPS. Konsultationen är en följd av ECOFINs beslut från den 14 maj att förbättra kommittéernas sätt att fungera genom att bland annat tilldela kommittéerna explicita arbetsuppgifter.

I dokumentet ställs ett antal frågor som allmänheten inbjuds att svara på. Frågorna avser vad som skall innefattas i det beslut som Kommissionen avser att fatta med avseende på kommittéernas framtida verksamhet. Många arbetsuppgifter som tas upp i konsultationen utförs redan av en eller flera av kommittéerna men föreslås få en mer formell reglering.

► Skall kommittéernas medverka i frivillig/obligatorisk medling mellan tillsynsmyndigheter vid gränsöverskridande tillsyn.

► Skall krav finnas på att kommittéerna skall konsulteras innan en tillsynsmyndighet fattar beslut inom vissa särskilt angivna områden.

► Skall kommittéerna få i uppdrag att skapa system för effektivt informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna.

► Skall kommittéerna som en prioriterad uppgift ha att främja delegering av arbetsuppgifter mellan nationella tillsynsmyndigheter. Skall detta i så fall också gälla delegering av ansvaret.

► Skall kommittéerna som ett explicit uppdrag ha att strömlinjeforma kraven på rapportering för de finansiella instituten.

► Skall kommittéerna ha uppdrag att utfärda gemensamma riktlinjer för arbetet i kollegier och att fastställa rättigheter och skyldigheter för deltagare i kollegiet.

► Skall kommittéerna få i uppdrag att fortsätta utveckla en paneuropeisk tillsynskultur genom att bland annat göra det lättare för personalutbyte mellan myndigheterna men även genom att genomföra gemensamma utbildningar på såväl sektorbasis som över sektorerna.

► Skall det i beslutet att inrätta de tre kommittéerna införas ett explicit uppdrag att samverka och i så fall hur detaljerat bör ett sådant uppdrag utformas.

► Skall kommittéerna fatta sina beslut med kvalificerad majoritet innefattande en procedur för ”comply or explain”.

► Skall kommittéerna översända sina årliga arbetsplaner till ECOFIN, EP och Kommissionen.

► Skall kommittéerna få en skyldighet att följa utvecklingen avseende den finansiella stabiliteten och beakta kopplingarna mellan de olika finansiella sektorerna. Skall kommittéerna ges i uppdrag att samarbeta på ett bredare plan och mer regelbundet arbeta med frågor och risker som rör både bank, försäkring och värdepapper och som går utöver tillsynen av finansiella konglomerat.

 

Consultation Paper on Amendments to Commission Decisions establishing CESR, CEBS & CEIOPS

 

Notiser

Den 19 maj 2008 träffades företrädare för EFSA och CESR i Paris. Fondhandlareföreningen representerades av Kerstin Hermansson. CESR representerades bland andra av generalsekreteraren Carlo Comporti. Vid mötet diskuterades bland annat EFSAs skrivelse om självreglering, ömsesidigt erkännande EU-USA, genomlysning på andra marknader än aktiemarknaden samt CERSs MiFID Q & A.

ECOFIN sammanträder den 3 juni 2008 i Luxemburg. På dagordningen finns bland annat Clearing och avveckling, system för insättargarantier samt moms på finansiella tjänster.

Ekofin, kommenterad dagordning, 2 juni 2008