Nyhetsbrev

Tisdag, 7 april 2009 15:55

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

Aktuellt i omvärlden

1 april 2009

Innehåll

FRAMTIDA FINANSIELL TILLSYN s.1

CREDIT RATING AGENCIES s.5

REMUNERATION s.5

Framtida finansiell tillsyn i europa

De Larosiére-gruppen

Kommissionen tillsatte i november 2008 en arbetsgrupp under ledning av Jacques de Larosière för att komma med förslag hur den europiska finansiella tillsynen skulle stärkas, med syfte att få ett mer effektivt, integrerat och hållbart system för europisk finansiell tillsyn och som täcker samtliga finansiella sektorer.

Arbetsgruppen presenterade sina slutsatser i slutet av februari 2009. Rapporten inleds med en analys av bakgrunden till den finansiella krisen. Rapporten utmynnar därefter 31 rekommendationer. Dessa omfattar i princip tre områden; regler, tillsyn och internationella förhållanden.

När det gäller regler diskuterar arbetsgruppen bland annat Basel 2, definitionen av kapital och hybridkapital, reglering av kreditvärderingsinstitut, redovisningsfrågor (mark to market), tillsynsmyndigheternas möjligheter att ingripa samt påföljder vi överträdelser av regelverket, reglering av det parallella banksystemet (bl.a. hedge fonder, private equity ), genomlysning av derivatmarknaden samt investeringsfonder.

När det gäller tillsynsfrågorna förslås att en myndighet skapas som skall övervaka de finansiella marknaderna i stort (macroanalys). Vidare förslås att de nuvarande nivå 3-kommitteers status ändras från sammanslutningar av tillsynsmyndigheter till EU-myndigheter med särskilt angivna uppgifter som också innefattar viss myndighetsutövning. Transformeringen förslås ske i två steg varvid det första bl.a. innebär att kommittéerna stärks ekonomiskt och personellt samtidigt som en översyn görs av regelverket för att söka maximera harmoniseringen. Detta sker 2009 och 2010 varefter kommittéerna erhåller myndighetsstatus och successivt tillförs nya ansvarsområden. Denna period sträcker sig 2011–2012. Därefter bör man eventuellt överväga om de tre myndigheter skall slås samman till två, en myndighet som svarar för stabilitetstillsyn medan den andra myndigheten svarar för uppförandetillsyn.

Slutligen diskuterar gruppen vissa internationella frågor som bland innefattar rekommendation om att reformera och stärka Financial Stability Forum (FFS), stärka IMF:s roll samt åtgärder mot ”skatteparadis”.

Länkar

» de Larosiere-rapporten
» Sammanfattning av rapportens rekommendationer
» Sammanfattning av rapportens förslag till microtillsyn

UK skrivelse till EU:s finansministrar

Den brittiske finansministern har i skrivelse till EU:s finansministrar redovisat sin syn på vissa av arbetsgruppens förslag. När det gäller organisationen av tillsynen konstaterar han att framsteg har gjorts när det gäller att få en likformig finansiell reglering men att detta inte helt har lyckats. Ett av skälen härtill är uppdelningen på tre kommittéer bestående av nationella tillsynsmyndigheter. Han förslår därför att man på sikt slår samman de tre kommittéerna till en. Det nya organet skulle få en starkare roll när det gäller att utveckla regler och ett klart uppdrag att jämna ut skillnader i nationella regelverk. Organet skulle också kunna utgöra forum för tillsynsmyndigheter och skapa dialog och ökat samarbete. Organet skulle ha en oberoende ställning separerad från kommissionen och ansvarig inför rådet. Organet skall inte ha tillsyn över enskilda banker, försäkringsbolag eller andra finansiella företag. Denna tillsyn skall även fortsättningsvis ske genom nationella myndigheter inklusive mer effektiva kollegier. Om det uppstår problem i dessa företag skall ansvaret för att lösa dessa ligga kvar på nationell nivå. Organet skulle inte ha någon behörighet gentemot nationella tillsynsmyndigheter och det skulle bestämma detaljerad tillsynspraxis.

Länk

» UK Treasury skrivelse till EU:s finansministrar

Kommissionens meddelande

Kommissionen utfärdade i början på mars ett meddelande till rådets vårsession där man kommenterade arbetsgruppens rapport.

Kommissionen tar upp ett antal av de regeländringar som arbetsguppen rekommenderar. Under 2009 avser kommissionen lämna rapporter, utredningar och förslag avseende många av de regeländringar som rekommenderats. För en sammanställning av dessa hänvisas till länk nedan.

Kommissionen delar i princip arbetsgruppens slutsatser när det gäller organisation av den framtida tillsynen men anser att beslutet bör påskyndas och föreslår att den två stegen slås samman och att 3L3 transformeras till myndigheter år 2010. Möjligheten att slå samman en eller flera av dessa myndigheter får övervägas varvid man måste ta hänsyn till en sammanhållen tillsyn, ökad enhetlighet och samspelet mellan tillsynsexperter avseende bank, försäkring och marknadstillsyn. Kommissionen räknar upp några av de arbetsuppgifter som myndigheterna kan tänkas få men detta är inte lika detaljerat som arbetsgruppen.

Kommissionens förslag har, tillsammans med arbetsgruppens förslag, sänts ut på remiss. Remisstiden utgår den 10 april 2009.

Länkar

» Kommissionens meddelande
» Kommissionens meddelande, annex
» Kommissionens åtgärdsprogram 2009

Finansinspektionens yttrande

Finansinspektionen har lämnat ett yttrande över de Larosière-rapporten. Nedan följer en sammanfattning. Följ länken för det fullständiga yttrandet.

SAMMANFATTNING

Den globala finanskrisen har bland mycket annat satt det framväxande europeiska tillsynssamarbetet på hårda prov. I vissa avseenden har tillsynssamarbetet bestått provet, men i andra avseenden har tydliga brister och svagheter kommit i dagen. Det råder allmän enighet om att förbättringar och förändringar krävs. Genom den s.k. de Larosi-èregruppens förslag finns nu ett ramverk för att snabbt få igång en process mot en mer välfungerande och sammanhållen struktur för finansiell reglering och tillsyn inom EU, utan att förutsätta omfattande förändringar i EU:s legala och institutionella ramverk.

Det koncept som gruppen lanserat har fått EU-kommissionens uttryckliga stöd och har mottagits väl av både myndigheter och marknadsaktörer. FI kan för sin del konstatera att förslagen ligger väl i linje med de uppfattningar som FI torgfört i olika sammanhang, bl.a. i den delrapport som överlämnades den 25 februari. Dock är en stor del av gruppens förslag av naturliga skäl av övergripande karaktär, varför fortfarande många både principiella och praktiska frågor återstår att klara ut. I detta papper pekas på några av dessa.

På vissa av dessa punkter har FI en uttalad uppfattning, på andra punkter noterar vi bara att frågorna behöver adresseras. Flera nya frågor och nya aspekter på tidigare frågor kommer sannolikt att aktualiseras löpande under processens gång.

Grundläggande för FI är att det är angeläget att snabbt komma framåt i den riktning som de Larosière-rapporten anger, och att detta kräver kompromissvillighet och öppenhet för olika lösningar. Genomgående är det dock viktigt att balansera ambitionen om ökad harmonisering mot risken för alltför omfattande detaljreglering, och ambitionen att reglera och tillse fler finansiella verksamheter mot risken för onödigt omfattande reglering. Dessutom måste riskerna för ökade kostnader för rapportering etc. beaktas

Förslaget att omvandla de nuvarande s.k. nivå-3 kommittéerna till myndigheter är bra. Helst och i varje fall på sikt bör det dock vara en myndighet. Flera frågor kring ansvars- och arbetsfördelning, rapportering, finansiering etc. mellan myndigheten/-erna, EU-kommissionen och den nationella nivån återstår att utveckla och klara ut.

Det är värdefullt och nödvändigt att skapa en struktur av det slag som det föreslagna stabilitetsrådet (ERSC) representerar. Dock krävs att även tillsynsmyndigheterna representeras i det beslutande organet. ECB har en naturlig och viktig roll att spela inom ramen för ett stabilitetsråd, men detta råd måste vara och uppfattas som självständigt i förhållande till ECB. ECB bör därför inte ha ordförandeposten.

För bägge dessa organisatoriska strukturer är det centralt att de får sådana resurser, befogenheter och ”governance” att de kan agera kraftfullt och självständigt även när det går emot intressen hos enskilda nationella myndigheter.

Länk

» Finansinspektionens yttrande

The Turner Review

John Turner, ordförande i FSA, har haft i uppdrag att granska orsakerna till den finansiella krisen och föreslå åtgärder vad avser regleringar och hur tillsynen bedrivs. Det inledande avsnittet behandlar bakgrunden till krisen och vad som gick fel. De åtgärder som utredningen föreslår är dels sådan som FSA själv kan genomföra dels sådana som kräver åtgärder på EU-nivå eller på internationell nivå. Utredningen lämnar 28 rekommendationer och redovisar 4 fyra frågor som bör bli föremål för fortsatt debatt.

Turners rekommendationer omfattar följande områden.

 • Kapitaltäckning, redovisning och likviditet
 • Institutionell och geografisk täckning av regleringen
 • Insättarskydd
 • System för avveckling av banker
 • Credit Rating Agencies
 • Remuneration
 • CDS market infrastructure
 • Macroanalys
 • FSA:s tillsynsverksamhet
 • Företagens risk management och governance
 • Regelskillnader mellan ”vanlig” bankverksamhet och investment banking
 • Globala gränsöverskridande banker
 • EU gränsöverskridande banker
 • Frågor för fortsatt debatt

Rapporten åtföljs av ett FSA Discussion Paper, A regulatory respons to the global banking crisis (DP 09/02), som mer i detalj redogör för de förslag som utredningen lämnar. FSA DP 09/02 är föremål för remiss fram till den 18 juni 2009.

LÄNKAR

» The Turner Review
» FSA Discussion Paper

Credit rating agencies

ECON (Parlamentets ekonomiska och monetära kommitté) har röstat för ett förslag med bland annat krav på registrering och tillsyn av kreditvärderingsföretag. Förslaget skiljer sig något från det som tidigare godkänts av Rådet. Bland annat vill ECON att en särskild kommitté skall registrera och övervaka kreditvärderingsföretagen medan Rådet ansett att dessa uppgifter kan lämnas till de nationella tillsynsmyndigheterna. ECON vill också inrätta en oberoende organisation som på självkostnadsbasis skall utfärda kreditvärderingar. Startkapital till organisationen skall uppgå till EUR 200 miljoner och skall erläggas i lika delar av EU, den finansiella sektorn och företag.

Förhandlingar mellan Rådet, Parlamentet och Kommissionen har påbörjats för att uppnå enighet.

Omröstning sker i parlamentet den 11 april.

Remuneration

Diskussioner om löner till ledande befattningshavare i företag och institutioner har varit omfattande det senaste året. Vissa former av ersättningssystem har ansetts uppmuntra risktagande och har därför ansetts utgöra en faktor som påverkat utvecklingen till nuvarande kris.

CEBS har tagit fram ett antal principer för ersättning som skulle vara förenlig med en sund bankverksamhet. Principerna innebär i korthet att ersättningspolicyn skall

 • Vara i linje med företagets och individens mål
 • Genomlysning gentemot interna och externa intressenter
 • Kontroll när det gäller tillsyn och beslutsfattande
 • Mätbara prestationer
 • Typer av ersättningar

CEBS dokument är föremål för remiss. Dokumentet återfinns under länkar nedan.

Kommissionen har förutskickat att man kommer att se över direktivet om ersättning till personer i ledande ställning samt komma med ett förslag till regler för ersättningar i den finansiella sektorn. För tidpunkter för detta se vidare länk till Kommissionens åtgärdsprogram 2009 under Kommissionens meddelande ovan.

FSA (Financial Supervisory Authority) publicerade i februari en konsultation med ett utkast till en kod för ersättningspolicy. Efter konsultationen har FSA i mars fastsällt ett utkast till kod som fram till dess en slutlig kod antagits skall betraktas som en måttsstock för godtagbar praxis. Koden innehåller 10 rekommendationer och behandlar bland annat ersättningskommittè och procedurer, ersättning till compliance- och riskfunktionerna, beräkningsmetoder, tidsaspekter samt principer för att innehålla viss del av beslutade bonusar. Dokumentet i sin helhet återfinns under länkar nedan.

LÄNKAR

» CEBS Dokument
» FSA Dokument