Nyhetsbrev

Måndag, 18 maj 2009 15:54

SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN

Aktuellt i omvärlden

18 maj 2009

Innehåll

ERSÄTTNINGSFRÅGOR s.1
KAPITALTÄCKNINGSDIREKTIVET  s.4
ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGERS s. 4
PAKETERADE INVESTERINGSPRODUKTER  s. 6

Ersätttningsfrågor

Inledning
I tidigare Aktuellt i Omvärlden redovisades ett antal principer för ersättningar som CEBS tagit fram och som skall var uppfyllda för att ersättningen skall vara förenlig med sund bankverksamhet.
Principerna innebär i korthet att ersättningspolicyn skall

 • Vara i linje med företagets och individens mål
 • Genomlysning gentemot interna och externa intressenter
 • Kontroll när det gäller tillsyn och beslutsfattande
 • Mätbara prestationer
 • Proportionalitet mellan olika typer av ersättningar

CEBS beslut innebär att principerna skall vara införda före utgången av tredje kvartalet 2009.  Tillsynsmyndigheter som inte infört principerna skall ange varför så inte skett enligt principen ”comply or explain”.
Kommissionen har antagit två rekommendationer som avser ersättningar.  Den ena utgör ett komplement till tidigare utfärdade rekommendationer om ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag medan den andra är en ny rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn. De båda rekommendationerna åtföljs av ett gemensamt meddelande där kommissionen utvecklar motiven för rekommendationerna.
De två rekommendationerna utgör en första etapp och innehåller en rad principer och bästa praxis som medlemstaterna bör se till att företagen tillämpar när de utformar och tillämpar en lönepolitik som belönar en långssiktig hållbar utveckling.  Genom att lägga fram rekommendationerna nu söker kommissionen uppmuntra företagen att tillämpa principerna om hållbar ersättningspolicy när de ser över sina anställningskontrakt för 2010.
Kommissionen avser att följa upp rekommendationerna med lagstiftningsåtgärder i syfte att ersättningssystemen skall omfattas av stabilitetstillsyn. I juni kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om ändring i reglerna om kapitaltäckning för att säkerställa att lagstadgat kapital i tillräcklig utsträckning täcker riskerna i  handelslager, värdepapperisering och ersättningspolicy (se vidare nedan). Kommissionen prioriterar lagstiftningsåtgärder inom banksektorn inklusive investmentbanker eftersom det här finns flest belägg för att felaktiga incitament fått negativa konsekvenser. I senare etapper kommer kommissionen att överväga ytterligare åtgärder som avser finansiella tjänster utanför banksektorn.
Ledande befattningshavare i börsnoterade företag.
Kommissionen har tidigare utfärdat en rekommendation om ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade företag (2004/913 EG) och en rekommendation om uppgifter för företagsexterna styrelseledamöter eller styrelseledamöter med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag och om styrelsekommittéer (2005/162/EG).  Dessa rekommendationer täcker enligt kommissionen inte alla de frågor som uppmärksammats under senare tid.
De nya rekommendationerna kompletterar de tidigare i bland annat följande avseenden

 • Proportionalitetsprincipen införs i ersättningsstrukturen och innebär att ersättning till styrelse och högre tjänstemän utgör riktmärke för ersättningen till ledande befattningshavare
 • Ett tak bör fastställas för avgångsvederlag och taket bör i allmänhet inte överstiga motsvarande två årsersättningar baserat på fast ersättning
 • Avgångsvederlaget får inte utbetalas vid misslyckande
 • Ersättning i aktier eller liknande bör kopplas närmare till resultat och värdeskapande i företaget. En lämplig intjänandepeiod bör därför gälla innan aktieförvärvet eller motsvarande får äga rum.
 • Aktieägarna måste i större utsträckning informeras om och förmås medverka i utformningen av företagets ersättningspolicy.

Ersättningspolicy inom finanssektorn
Denna nya rekommendation riktar sig till alla företag i finanssektorn oberoende av institutets storlek och oavsett om det är börsnoterat eller inte.  Principerna gäller alla personalkategorier som har arbetsuppgifter som faktiskt kan påverka institutets riskprofil. Rekommendationerna innehåller principer för ersättningsstrukturen, för utarbetandet och tillämpningen av ersättningspolicyn, för information till aktieägare och för tillsynsorganens översyn.

Några huvudpunkter

 • Ersättningspolicyn skall vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering.  Lämplig balans mellan rörliga och fasta delar i ersättningen.
 • Fast del bör vara tillräckligt hög så att personalen inte enbart förlitar sig på bonusen. Den rörliga delen skall kopplas till prestationen och större delen av den bör utbetalas senare med hänsyn till riskperspektivet för den bakomliggande transaktionen. Rörliga ersättningar bör uppfylla vissa prestationskriterier som skall utformas så att det långsiktiga resultatet gynnas och den bakomliggande prestationen justeras för risk, kapitalkostnader och likviditet.
 • Rörliga ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar sig vara felaktiga bör finansinstituten kunna återkräva.
 • Ersättningspolicyn bör utmärkas av öppenhet och insyn och vara tydlig, väldokumenterad och innehålla regler för att undvika intressekonflikter. Ersättningspolicyn skall offentliggöras.
 • Tillsynsorganen skall se till att de finansiella instituten i största möjliga utsträckning tillämpar principerna för en god ersättningspolicy och har en ersättningspolicy som är förenlig med effektiv riskhantering.

Förslag till tillägg till kapitaltäckningsdirektivet
Som en andra etapp när det gäller ersättningsfrågor kommer kommissionen i juni att lägga fram ett förslag till ändringar i kapitaltäckningsdirektivet (2006/48/EG). Ett utkast har varit föremål för en kort remissrunda.  Förslagen innebär huvudsakligen följande.

 • Det införs ett uttryckligt krav på att kreditinstitut och värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som är förenlig med en effektiv riskhantering.
 • Den ersättningspolicy och ersättningspraxis som gäller i ett institut skall bli föremål för tillsynsmyndighetens granskning i den s.k. Pillar 2 översynen. Tillsynsmyndigheten skall vid granskningen beakta de allmänna principer för ersättningar som framgår av kommissionens rekommendationer om ersättningar i finansiella företag samt de guidelines som CEBS kommer att utfärda baserade på dessa principer.
 • Tillsynsorganet skall kunna vidta lämpliga åtgärder om det vid Pillar 2 översynen funnit behov av sådana. Åtgärderna kan bland annat innefatta ett högre kapitalkrav än vad som annars skulle gälla men också avse ekonomiska eller andra typer av påföljder.
 • Tillsynsmyndigheterna skall också generellt ges befogenhet att förelägga ekonomiska eller andra påföljder för alla typer av överträdelser av krav baserade på kapitaltäckningsdirektivet.  För att uppnå en enhetlig nivå vad avser ekonomiska påföljder kan kommissionen komma att föreskriva lägsta nivå för sådana.

LÄNKAR

CEBS Dokument
Kommissionens rekommendation om ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag
Kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn
Kommissionens meddelande i anledning av ovanstående rekommendationer
Kommissionens hemsida för frågor om Ersättningspolicy
Kommissionens förslag till ändring i kapitaltäckningsdirektivet (konsultationsdokumentet)

KAPITALTÄCKNINGSDIREKTIVET

Parlamentet har, efter förhandlingar med Rådet och kommissionen, antagit tillägg till kapitaltäckningsdirektivet.  Viktigare ändringar avser stora exponeringar och värdepapperisering.
När det gäller stora exponeringar skall dessa begränsas så att ett institut inte får ha en exponering mot en kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning som överstiger 25 % av kapitalbasen. För exponering mellan kreditinstitut får den gräns överskridas men då inte överstiga Euro 150 miljoner.  En översyn av reglerna om stora exponeringar skall göras vid slutet av 2011.
När det gäller värdepapperisering har en stor tvistefråga varit om och i så fall hur mycket som ett institut som genomför en värdepapperisering skall vara tvungen att behålla i egen portfölj. Enligt de nu antagna reglerna skall minst 5 % av det sammanlagda värdet behållas. Parlamentet beslöt också att kommissionen skulle undersöka möjligheterna att höja procentsatsen och återkomma till parlamentet i december 2009 efter att ha konsulterat CEBS i frågan.
Parlamentet konstaterade att inrättande av kollegier var ett viktigt steg i att strömlinjeforma tillsynssamarbetet i EU och uppmanade kommissionen att före utgången av 2009 föreslå lagstiftning för att uppnå ytterligare integrerad tillsyn med syfte att etablera ett tillsynssystem på EU-nivå senast 31 december 2011.

Alternative investment funds

Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om ”Alternative Investment Fund Managers”. Förslagets huvuddrag.

 • Förslaget innebär att förvaltare av AIF är skyldiga att registrera sig och redovisa sina aktiviteter i syfte att förbättra tillsynen och därmed undvika systemrisker.
 • Registreringsskyldigheten omfattar endast fondförvaltare och inte fonderna i sig eftersom det är förvaltarna som är ansvariga för de grundläggande besluten.
 • Som AIF definieras alla fonder som inte faller under UCITs direktivet. Som AIF räknas bland andra hedgefonder, private equity fonder, fastighetsfonder och råvarufonder.
 • Som fondförvaltare definieras varje juridisk eller fysisk person vars huvudsakliga uppgift är att förvalta AIF.
 • Förvaltare som förvaltar mindre än Euro 100 miljoner är undantagna från direktivet. Förvaltare som inte använder sig av olika hävstångsmetoder faller utanför direktivet om det förvaltade beloppet understiger Euro 500 miljoner och inlåsningsperioden är minst 5 år.
 • Förvaltare som registrerats erhåller europapass och kan efter notifiering marknadsföra sig till professionella investerare i annat land inom EU än hemlandet. I hemlandet kan marknadsföring också få ske gentemot icke professionella investerare efter tillstånd från tillsynsmyndigheten.
 • Förvaltare i tredje land kan erhålla tillträde till marknaden i EU efter en treårsperiod under förutsättning att hemlandet har motsvarande standard på reglering och tillsyn samt utbyte av information i skattefrågor som gäller inom EU.

Direktivet innehåller

 • Conduct of business. Regler om hantering av intressekonflikter, riskhantering, likviditetshantering samt investering i värdepapperiserade instrument.
 • Kapitalkrav. Minsta eget kapital skall vara EUR 125 000. Förvaltas fonder till ett värde som överstiger EUR 250 miljoner skall ett tillägg göras till det egna kapitalet med 0,02 procent av värdet på fonderna som överstiger detta belopp.
 • Organisatoriska krav.  För varje fond skall finnas en värderingsman och ett förvaringsinstitut vars uppgifter och ansvar närmare framgår av direktivet.
 • Delegation till tredje man.
 • Krav på genomlysning. Regler om årsredovisning, redovisning till investerare och rapporteringsskyldighet till tillsynsmyndighet.
 • Särskilda regler för vissa typer av AIF. Direktivet innehåller särskilda regler för förvaltning av fonder med hävstång liksom särskilda regler för fonder som har kontrollerande inflytande i investerade företag.
 • Regler om marknadsföring och förvaltares rätt att tillhandahålla förvaltartjänster
 • Regler i förhållande till tredje land.
 • Regler om tillsynsmyndigheter.  Innefattar regler om tillsynsmyndigheternas befogenheter, sanktioner och samarbete.

Förslaget innehåller en omfattande delegation till kommissionen att genom direktiv eller förordningar på nivå 2 mer i detalj föreskiva regler som komplement till de redan detaljerade reglerna i nivå 1 förslaget.
Förslaget skall nu behandlas i Rådet och Parlamentet.

LÄNKAR

Kommissionens förslag till direktiv om AIFM
Kommissionens hemsida om Alternative investments

Paketerade investeringsprodukter

Kommissionen har i ett meddelande lämnat sin syn på paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare.  Kommissionen konstaterar att kraven på produktinformation och produktförsäljning måste förbättras och bli mer samstämmiga. I meddelandet skisseras förslag till ny övergripande lagstiftning som ska bygga på bästa befintliga krav.  Förslagen inriktas på produktinformation och metoder för försäljning av alla paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare såsom till exempel investeringsfonder, försäkringsbaserade investeringar och olika typer av strukturerade produkter. Meddelandet innehåller inga mer detaljerade lagstiftningsförslag utan fastställer principer för övergripande bestämmelser om produktinformation och försäljningsmetoder. Kommissionen skall nu utarbeta detaljerade lagstiftningsförslag och kommer att rapportera om arbetet i slutet av 2009.

LÄNK

Kommissionens meddelande om paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare
Kommissionens hemsida för "Packaged Retail Investment Products"